Statut

Tekst ujednolicony UMOWY SPÓŁKI

Repertorium „A" Numer: 2095/1997
AKT NOTARIALNY


Dnia dziewiętnastego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (19-06-1997) przed notariuszem Markiem Stecem w Kancelarii Notarialnej w Sandomierzu przy ulicy Puławiaków pod nr 13 stawili się:
1. Jerzy Borowski,
zamieszkały w Sandomierzu
oraz
2. Andrzej Bolewski,
zamieszkały w Sandomierzu

Stawający, którzy są notariuszowi osobiście znani powołując się na trzy uchwały Rady Miasta Sandomierza z dnia 7 lipca 1994 nr II/6/94, z dnia 20 lipca 1995 roku nr XVIII/128/95 i z dnia 27 maja 1997 roku Nr LII/337/97 oświadczyli, że działają imieniem Gminy Sandomierz, pierwszy jako Zastępca Burmistrza Miasta Sandomierza i Członek Zarządu, zaś drugi jako Członek Zarządu Miasta.


AKT PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający działający imieniem Gminy Sandomierz, jako Członkowie Zarządu Miasta Sandomierza oświadczają, że przekształcają Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod nr PP-101 Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Sandomierz.
Przekształcenie jest dokonywane na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej
(Dz.U.Nr 9,poz.43), powołanych w nagłówku uchwał Rady Miasta w Sandomierzu oraz uchwały nr Or.0041a/II/27/197 Zarządu Miasta w Sandomierzu z dnia 18 czerwca 1997 roku.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 2.

1. Nazwa spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka ma prawo używać skrótu nazwy „PEC Sandomierz-Spółka z o.o." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 8.

§ 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Sandomierz, a terenem działania Spółki jest miasto Sandomierz i obszar Polski.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

1. Spółka działa na podstawie :
a) ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami)
b) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.o gospodarce komunalnej /Dz.U.Nr.9 poz.43 z 1997r./,
c) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U.Nr.118 poz.561 z późniejszymi zmianami/,
d) postanowień niniejszego Aktu przekształcenia – Umowy Spółki.
2. Do Spółki mają zastosowanie oprócz wymienionych w pkt.1, przepisy dotyczące zasad prowadzenia rachunkowości określonych stosownymi aktami prawnymi.

§ 7.

Spółka może tworzyć oddziały , przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.


II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 8.

Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) jest :

 1. PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.
 2. PKD 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.
 3. PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
 4. PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
 5. PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 6. PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów.
 7. PKD 46.71.Z -  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.
 8. PKD 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
 9. PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
 10. PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów.
 11. PKD 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych.
 12. PKD 20.15.Z - Produkcja nawozów i związków azotowych.
 13. PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej.
 14. PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej.
 15. PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej.
 16. PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną.


III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 9.

1. Kapitał własny Spółki tworzą: fundusz założycielski oraz fundusz przekształconego przedsiębiorstwa komunalnego.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.681.000 zł – /słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych/. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 15.362 udziały – /słownie: piętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa/, po 500 zł każdy.
Kapitał zakładowy Spółki pokryty został wkładem niepieniężnym w kwocie 7.680.900 zł i wkładem pieniężnym w kwocie
100 zł, za co Gmina Sandomierz obejmuje 15.362 udziały.
3. Wszystkie udziały wymienione w ust.2 należą od chwili przekształcenia do Gminy Sandomierz, a ich zbycie nie może przekroczyć 49% wartości udziałów.
4. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział . Udziały mogą być wnoszone w formie pieniężnej i w formie aportów.
Kapitał zakładowy może być podwyższony przez utworzenie nowych udziałów lub przez podwyższenie wartości udziałów już istniejących.
Dotychczasowi wspólnicy maja pierwszeństwo do objęcia nowych udziałów ustanowionych wskutek podwyższenia kapitału zakładowego – proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów.
5. Udziały mogą być umorzone. Umorzenie następuje na warunkach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Umorzenie udziałów w drodze obniżenia kapitału zakładowego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki.
Nie dotyczy to przypadku określonego w art. 264 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.


IV. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW DO NABYCIA UDZIAŁÓW.

§ 10.

1. Uprawnionym pracownikom Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia do 15% należących do Gminy Sandomierz udziałów określonych w § 9 niniejszego statutu.
2. Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia uprawnionym pracownikom nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty osiemnastu średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym następuje nabycie tych akcji przez pracowników.
3. W przypadku kiedy na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw państwowych PEC w Sandomierzu, przedsiębiorstwo miało uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa oraz ZUS, iloczyn o którym mowa w pkt2 § 10 kwotę osiemnastu zastępuje się kwotą 24-krotnych średnich wynagrodzeń.
4. Szczegółowy tryb nabywania udziałów na warunkach nieodpłatnych oraz liczby uprawnionych pracowników określi Rada Nadzorcza w regulaminie.


V. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 11.

Władzami Spółki są:
1.Zarząd Spółki.
2.Rada Nadzorcza.
3.Zgromadzenie Wspólników.


A. ZARZĄD SPÓŁKI.

§ 12.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, prowadzi sprawy Spółki zgodnie z przepisami prawa i Aktu przekształcenia – Umowy Spółki, reprezentuje Spółkę i samodzielnie podejmuje decyzje. Zarząd spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa , postanowień Aktu przekształcenia - Umowy Spółki, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki, oraz uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone obowiązującymi przepisami lub tym aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej – należy do zakresu działania Zarządu.
3. Każdy z członków Zarządu może działać samodzielnie w sprawach nie przekraczających zwykłych czynności Spółki.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział czynności między jej członków określa „Regulamin Zarządu" uchwalany przez Radę Nadzorczą.
5. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako Wspólnik lub członek jej organów.
6. Zarząd może ustanowić prokurę.

§ 13.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.

§ 14.

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego. W tym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu.

§ 15.

1. Zarząd składa się od 1 do 3 członków. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
2. Członkowie Zarządu powoływani są i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Zarząd powoływany jest na okres trzech lat.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji, bądź odwołania ze składu Zarządu.


B. RADA NADZORCZA.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w siedzibie Spółki.

§ 17.

1. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje trzech członków Rady Nadzorczej, zaś pracownicy Spółki mają prawo wyboru dwóch członków Rady. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez pracowników Spółki wybierani są w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników. Tryb wyboru członków Rady przez pracowników określa „Regulamin wyborczy" uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zmniejszenie się składu Rady Nadzorczej wybieranej przez pracowników Spółki przed upływem kadencji skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku braku Przewodniczącego jego Zastępca, w terminie dwóch tygodni od daty wygaśnięcia mandatu.
3. Organizacja oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej ustala „Regulamin Rady Nadzorczej" uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w sporach między nimi oraz w sprawach , w których członek Zarządu winien się wstrzymać w rozstrzyganiu tych spraw, a Spółka nie może być reprezentowana przez innych członków Zarządu.

§ 18.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru. Nie dotyczy to prac wykonywanych w ramach stosunku pracy przez członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki.

§ 19.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy pod względem ich zgodności z dokumentami, z księgami i stanem faktycznym,
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków i pokrycia strat,
c) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, spraw określonych w ppkt. a i b,
d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
f) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd,
g) opiniowanie wszystkich spraw i projektów uchwał kierowanych do Zgromadzenia Wspólników,
h) wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych lub oddanie ich do używania,
i) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd inwestycji, nabywanie i zbywanie urządzeń służących do trwałego użytku oraz zaciągania kredytów; udzielania gwarancji i poręczeń, jeżeli zobowiązanie związane z w/w sprawami przekracza 10% kapitału zakładowego,
j) wydawanie na wniosek Zarządu opinii dla Zgromadzenia Wspólników co do nabywania i zbywania nieruchomości oraz praw majątkowych,
k) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
l) wybór biegłych rewidentów,
m) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.


C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.

§ 21.

1. Uchwały Wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd , nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 22.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej , albo trzech członków Rady Nadzorczej, bądź na pisemny wniosek Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o ile Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 21 pkt.2 oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o ile Zarząd nie zwoła go w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą, trzech członków Rady , bądź Wspólników reprezentujących 1/10 kapitału zakładowego.

§ 23.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych i Akcie przekształcenia – Umowy Spółki należą:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokrycia strat,
c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
e) zbycie udziałów,
f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
g) zmiany Aktu przekształcenia Spółki,
h) połączenie lub przekształcenie Spółki,
i) likwidacja Spółki,
j) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, oraz ustanowienie na nim użytkowania,
k) wyrażenie zgody na nabywanie nieruchomości przez Spółkę i zbywanie nieruchomości Spółki, oraz nabywanie i zbywanie przez Spółkę urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 20% wartości kapitału zakładowego,
l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem członków wybieranych przez pracowników,
ł) wyrażenie zgody na przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika,
m) wyrażenie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych, na udział bądź sprawowanie przez nich funkcji w konkurencyjnych Spółkach lub innych podmiotach gospodarczych,
n) wyrażanie zgody na podejmowanie przez zarząd inwestycji, zaciągania kredytów oraz udzielania gwarancji i poręczeń, jeżeli zobowiązanie wynikające z w/w spraw przekracza 30% kapitału zakładowego,
o) tworzenie i likwidacja funduszy celowych w Spółce,
p) wyrażanie zgody na emisję obligacji,
r) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
s) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
t) rozpatrywanie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce
przez sprawowanie zarządu lub nadzoru,
u) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

§ 24.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały objęte porządkiem obrad. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad mogą być podejmowane uchwały o ile cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu Wspólników, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli ona zwołuje Zgromadzenie.
3. Porządek obrad winien zawierać sprawy i projekty uchwał o których powzięcie wnioskowała Rada Nadzorcza , bądź Wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.
2. W głosowaniu na każdy udział przypada jeden głos.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględna większością głosów, chyba ze przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej. Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące zmiany Aktu przekształcenia – Umowy Spółki , rozwiązania Spółki, lub zbycia przedsiębiorstwa, albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów, zaś uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymaga większości trzech czwartych głosów.
4. Głosowanie na Zgromadzeniu jest jawne.
5. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz w sprawach osobowych. Zarządza się tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze Wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.

§ 26.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego, po czym wśród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Do momentu , gdy wszystkie udziały należą do gminy Sandomierz rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Sandomierza.

§ 27.

O zamiarze zmiany statutu Spółki powiadamia się zakładowe organizacje związkowe, które mogą wydać w ciągu 14 dni swoja opinię dołączoną do wniosku Zarządu na Zgromadzeniu Wspólników.


VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 28.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.

§ 29.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników sprawozdanie finansowe Spółki , bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być pisemnie uzasadniona.

§ 30.

1. Spółka tworzy z czystego zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.
2. Spółka przeznacza co roku co najmniej 8% czystego zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego do czasu osiągnięcia 1/3 wielkości kapitału zakładowego.
3. Spółka tworzy z czystego zysku fundusz dla załogi w wysokości nie większej niż 8,5 % rocznego funduszu płac.
4. Spółka może tworzyć z zysku po opodatkowaniu fundusz rozwoju z przeznaczeniem na inwestycje własne, na który przekazywane są środki w wysokości zatwierdzonej uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze po zabezpieczeniu świadczeń określonych w pkt.1-4.
6. Spółka może dokonywać z zysku zwrotu nakładów na udziały po ich umorzeniu , po cenie wynikającej z ostatniego bilansu Spółki.

§ 31.

1. Część zysku Spółki pozostałą po opłaceniu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między Wspólników , chyba że uchwała Wspólników stanowi inaczej.
2. Wypłata podzielonego zysku /dywidendy/ Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Wspólników , nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 32.

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia ,pochodzące od Spółki będą ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w prasie lokalnej w „Tygodniku Nadwiślańskim" i ogólnopolskiej w dzienniku „Rzeczpospolita".

§ 33.

1. W skład pierwszego Zarządu zostają powołani :
1/ Kawiorski Leszek - Prezes Zarządu.
2/ Baska Wiesław - członek Zarządu.
3/ Piątek Robert - członek Zarządu.

§ 34.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Gminie Sandomierz i Spółce w dowolnej ilości.

§ 35.

Koszty tego aktu ponosi przekształcane Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sandomierzu.

§ 36.

Opłaty skarbowej tego aktu na podstawie § 69 ust.3 pkt.1 rozp. o opł. skarb. z dnia 9 grudnia 1994 roku (Dz.U. 136, poz.705 z pzm.)

§ 37.

Za sporządzenie tego aktu na podstawie §§ 1,2 i 6 rozp. Min. Spraw.
Z dnia 12 kwietnia 1991 roku (Dz.U.Nr 33, poz.146 z pzm) kwotę 400 złotych.
Ponadto za pięć wpisów pobrano kwotę 100 złotych .
AKT ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Na oryginale własnoręczne podpisy stawających i notariusza.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
140
441
6883
3159
11425
17989
1417871


Twoje IP3.236.142.143

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76