niedziela, 07 październik 2018 00:00

Sprostowanie do nieprawdziwych informacji zawartych w informatorze "Głos Sandomierza".

SZANOWNI PAŃSTWO,
Zawarte w Informatorze „Głos Sandomierza” informacje, których autorem jest Radny Miasta Sandomierza Pan Zbigniew Rusak, dotyczące PEC Sandomierz Sp. z o.o. są nieprawdziwe i nieścisłe. Publiczne rozpowszechnianie takich informacji szkodzi wizerunkowi firmy, a tym samym naraża PEC Sandomierz na utratę zaufania swoich Klientów.
WZYWAMY Radnego Pana Zbigniewa Rusaka do opublikowania w wydawanym przez Niego Informatorze SPROSTOWANIA oraz wydrukowania PRZEPROSIN za upublicznianie nieprawdziwych i nieścisłych danych. Ponadto skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego w trybie art. 212 kodeksu karnego, który stanowi o przestępstwie zniesławienia.

SPROSTOWANIE:

ODNIESIENIE DO ZARZUTÓW KADROWO-PŁACOWYCH
Wg stanu na 31.12.2017r. w Spółce pracowało 20 osób na stanowiskach administracyjnych, pozostałe 47 osób zajmowało stanowiska techniczne. Nie jest prawdą, że są to etaty „ mało produktywne”. Nasi brygadziści są pracownikami technicznymi, pracującymi fizycznie razem ze swoim zespołami, którymi kierują i w żaden sposób nie można ich zaliczyć do tzw.:”nadmiernie rozbudowanej administracji” jak to ujął Pan Z. Rusak, przypisując im zakres zarobków od 4.500 aż do 11.000 zł. Nie wiemy skąd Radny wziął taką kwotę, gdyż w informacji publicznej, którą mu udostępniliśmy zakres wynosił od 2.578,83 zł do 4.780,38 zł brutto a w tych kwotach jest już zawarta premia. Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że przeciętne wynagrodzenie w Spółce brutto wraz z premią wyniosło w 2017r. 4.473 zł co daje kwotę netto w wysokości 2.977,00 zł. Nasze przeciętne wynagrodzenie brutto jest niższe niż krajowe przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw. Fundusz wynagrodzeń wraz z premiami dla wszystkich zatrudnionych pracowników wyniósł 3.589.513,46 zł. i taką informację Radny od nas otrzymał.
Pan Z. Rusak porusza kwestię „13 pensji” czyli nagrody z zysku jakoby miała być pracownikom wypłacona za 2017 r. Prawdą jest że w 2017 r. pracownikom wypłacono nagrodę z zysku za rok 2016, w wysokości około 30% ich miesięcznego uposażenia. Pracownicy nagrody z zysku za rok 2017 w ogóle nie otrzymali i taką właśnie informację Radny na zapytanie publiczne otrzymał. 13-ta pensja wypłacona za rok 2016 wyniosła średnio na osobę 1.390,77 zł brutto.
Ponadto z informacji publicznej, którą udostępniliśmy Panu Z. Rusakowi jasno wynika, że w 2016 r. i 2017 r. nikt w Spółce nie otrzymał nagrody w skali roku w wysokości około 10.000 zł, ani nawet 5.000 zł brutto. Nie wiemy dlaczego w swojej wypowiedzi Radny użył stwierdzenia: „wysokie nagrody wynoszące nawet do 10.000 zł”. Średnia wysokość nagrody na osobę wypłacona w roku 2017 wyniosła 1.543,09 zł brutto.
Pan Z. Rusak również myli się, przypisując funkcję Specjalisty Koordynatora Sekcji Windykacji byłemu prezesowi SORH S.A. W/w nigdy nie zajmował takiego stanowiska i nie otrzymał bo nie mógł otrzymać „13 pensji” za rok 2016, ponieważ w tamtym czasie nie był pracownikiem PEC Sandomierz. Również podana przez Pan Z. Rusaka kwota jego zarobków w wysokości 5 500 zł miesięczne jest nieprawdziwa i znacznie zawyżona.

ODNIESIENIE SIĘ DO KWESTII - „KTO POKRYJE WYSOKIE ZADŁUŻENIE ODBIORCÓW ENERGII CIEPLNEJ”
Nieprawdą jest, że zadłużenie odbiorców energii cieplnej pokrywają mieszkańcy Sandomierza, jak to sugeruje w swoim Informatorze Pan Radny Z. Rusak, zadając pytanie retoryczne: „kto pokryje tak wysokie straty spółki?” i odpowiada - „ odpowiedź jest prosta: mieszkańcy Sandomierza w otrzymanych rachunkach!”
Informujemy, że od początku 20-letniej działalności PEC Sandomierz, tj. od roku 1997 do końca 2017 roku, należności objęte wyrokami to kwota 1.559.801,85zł. Należności nieobjęte wyrokami za ten sam, 20-letni okres działalności Spółki, to kwota 681.640,59zł. Powyższe kwoty pomimo, że nie zostały terminowo zapłacone przez naszych odbiorców, zgodnie z przepisami nie są doliczane do kosztów, a tym samym nie mają wpływu na wysokość opłat. Jest to jedynie kwestia terminowego i rzetelnego rozliczania się naszych odbiorców ze Spółką tym samym stwierdzenia Pana Z. Rusaka, że wszyscy mieszkańcy zapłacą za długi jest nieprawdziwe. Spółka podejmuje skuteczne działania windykacyjne w celu wyegzekwowania tych kwot od osób, których zadłużenie to dotyczy, a kwota zadłużenia z roku na rok spada.

ODNIESIENIE DO ZAGADNIENIA STRAT CIEPŁA
Nieprawdą jest podana przez Pana Rusaka informacja że strata na przesyle centralnego ogrzewania i ciepłej wody wynosi ok 20 % wartości tj. rocznie ok. 2 300 000 zł. W rzeczywistości w 2017r. całoroczne straty ciepła na sieciach ciepłowniczych PEC Sandomierz Sp. z o.o. wyniosły 10,4%. Średnie straty ciepła na przesyle za lata 2010-2017 wynosiły poniżej 10%. Wartość przesyłowych strat ciepła i nośnika ciepła w 2017r. wyniosła 670,2 tys. zł, co stanowiło ok. 6% łącznych kosztów dostawy ciepła dla odbiorców. Straty ciepła są zjawiskiem nieuniknionym podczas jego przesyłania sieciami ciepłowniczymi. Izolacja cieplna przewodów ogranicza straty przesyłowe ale ich nie eliminuje.

ODNIESIENIE DO ZARZUTÓW DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI, MODERNIZACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ ŚRODKÓW Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (WFOŚiGW)
Nieprawdziwe jest stwierdzenie Radnego, że „Spółka PEC od 1997r. niewiele zrobiła by zapobiec tak dużym stratom na przesyle, a mogła przecież efektywnie zmodernizować kanały, którymi dostarcza ciepłą wodę, mając możliwość pozyskania środków zewnętrznych np. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska”.
Pragniemy poinformować że na przestrzeni ostatnich lat zostały zmodernizowane zarówno źródła ciepła, sieci, wymiennikownie oraz instalacje odpylające na łączną kwotę 4.781.347, 99 zł, z czego 2.269.438,99 zł to kwota dofinansowania z WFOŚiGW i dotacji z Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jak widać, wbrew twierdzeniom Radnego, nasza Spółka nie tylko dokonuje modernizacji, ale również pozyskuje dofinansowanie na te cele - gdzie z przedstawionych powyżej wyliczeń wynika, że dofinansowanie wyniosło 47,46 %. Kwota 4.781.347,99 zł to kwota tylko największych inwestycji, gdyż oprócz tej kwoty w ostatnich latach Spółka na pozostałe inwestycje przeznaczyła jeszcze 3.652.594,43 zł, co daje łączną kwotę 8.433.942,42 zł.

ODNIESIENIE SIĘ DO ZARZUTÓW DOTYCZĄCYCH WYSOKICH OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE
Również rachunków przedstawionych przez Pana Z. Rusaka nie można ze sobą porównywać, ponieważ rachunki te dotyczą różnych sposobów rozliczeń ciepła i różnych okresów. Rachunek Sandomierz Stare Miasto jest rozliczeniem końcowym za okres 12 m-cy, za rok 2016 i został on porównany z Rachunkiem Sandomierz/Baczyńskiego, gdzie opłata jest pobierana przez 7 miesięcy, jedynie w okresie grzewczym. Rachunków tych nie można również porównywać z uwagi na różny metraż mieszkań, podczas gdy przez Pana Rusaka zostały porównane mieszkania o powierzchni 71,6 m2 przy ul. Baczyńskiego i 53,89 m2 przy ul. Rynek. Rachunków tych nie można ze sobą porównać również ze względu na okres jakiego dotyczą, ponieważ rachunek Stare Miasto obejmuje rok 2016, a rachunek Baczyńskiego dotyczy roku 2017.
Na przestrzeni roku 2016/2017 nastąpiła w Sandomierzu dwukrotna obniżka taryf ciepła.
Nie można również porównać opłat Stare Miasto i ul. Baczyńskiego w Sandomierzu z rachunkiem z Warszawy, jak to robi Pan Z. Rusak, ponieważ nie dotyczą tych samych okresów. Przedstawiony przez Radnego, jako przykład rachunek z Warszawy wystawiono w maju 2018r. i jest to jedynie opłata zaliczkowa za 1 GJ za jeden miesiąc poza sezonem grzewczym. Najprawdopodobniej jest to rachunek, który dotyczy tylko opłat z tytułu ciepłej wody bez centralnego ogrzewania.
Niestety w swoim Informatorze Pan Zbigniew Rusak nie dokonał jedynego możliwego w tej sytuacji porównania, które jest miarodajne, a mianowicie nie porównał ceny jednego GJ w Sandomierzu i Warszawie. Jedyną wartością jaką można porównać w zestawieniu Sandomierz - Warszawa jest cena 1 GJ, gdzie w Warszawie w maju 2018 r. wynosiła 44,10 zł za GJ brutto, a w Sandomierzu też w maju 2018 r. cena za 1 GJ brutto wynosiła 42,18 zł dla zasobów mieszkaniowych, gdzie energia cieplna dostarczana jest z Kotłowni ROKITEK. Te zasoby mieszkaniowe stanowią 70 % wszystkich zasobów mieszkaniowych naszego miasta. Jak widać cena za 1 GJ w maju 2018 r. w Sandomierzu była niższa o 4,35% niż w Warszawie.
Porównywanie przez Pana Z. Rusaka rachunków z Warszawy dotyczących tylko opłat za ciepłą wodę bez centralnego ogrzewania z rachunkami z Sandomierza dotyczących wszystkich opłat wraz z centralnym ogrzewaniem, jest celowym wprowadzaniem w błąd czytelników "Głosu Sandomierza" i próbą wywołania wrażenia, że opłaty za centralne ogrzewanie w Sandomierzu są dużo wyższe niż w Warszawie, co nie jest prawdą.

DODATKOWA INFORMACJA DLA NASZYCH KLIENTÓW:

Radny Pan Zbigniew Rusak w czerwcu 2018 r. przegrał sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach, sygn. akt II SAB/Ke 20/18, dotyczącą udostępnienia informacji publicznej wniesioną przez Niego przeciwko PEC Sandomierz Sp. z o.o.
Sąd oddalił skargę Radnego, uznając że Spółka udzieliła odpowiedzi prawidłowo.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
949
867
6361
7180
20109
30667
693715


Twoje IP35.172.111.71

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76