Administrator

poniedziałek, 26 luty 2024 00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(DOSTAWA)

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartość kwoty 443 000 EURO

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu

 

 

Nr postępowania : 1/TO1/DA/2024

 

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz, tel. +48 15 832 58 40, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę.
 3. Przedmiot zamówienia: „Zakupi i dostawa ładowarki kołowej ”
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • Nie podlegają wykluczeniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 4 do Zapytania o cenę.
  • Spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 5 do Zapytania o cenę, dotyczące:
   • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
   • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów,
   • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   • zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły „spełnia- nie spełnia”.

 1. Zaproszenie do udziału w postępowaniu przekazane do minimum trzech wykonawców.
 2. Kryteria oceny ofert: cena 75%, ocena techniczna 15%, rok produkcji 5%,                przebieg 5%.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 29 lutego 2024r o godz. 1200.
 4. Oferta powinna być złożona w postaci elektronicznej  na adres
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania o cenę.
 5. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego,

 dnia  29 lutego 2024r o godz. 1230 .

 1. Termin zawiązania oferta wynosi 14 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  • w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

Pan  Michał Kozieł   tel. 15 832 58 40 w 35

                      e-mail: michal.koziel@pecsandomierz. pl    

                

 • w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia :

Pani Katarzyna Barańska  tel. 15 832 58 40 w. 34

                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Sandomierz, dnia 22.02.2024r

 

 

                                                                     ZATWIERDZIŁ:

 

                                                                                                PREZES  ZARZĄDU – RAFAŁ BINIĘDA

poniedziałek, 06 listopad 2023 00:00

OGŁOSZENIE


 
 

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepiej Sp. z o.o. w Sandomierzu, informuje że wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystanych do wytwarzania i dostarczenia ciepła do odbiorcy końcowego wynosi:

Wartość współczynnika na podstawie danych za 2022r. określono wzorem:

 

 

Kotłownia Rokitek

Wp,c =1,43

 

Wp.i

1,1

Hch, i

42342,11 MWh

Wel

2,5

Ei

0  MWh

Qk,i

32461,67 MWh

 

Kotłownia Stocznia

Wp,c =1,64

 

Wp.i

1,1

Hch, i

8964,92 MWh

Wel

2,5

Ei

0  MWh

Qk,i

6007,50 MWh

 

Źródło nr 3 

Wp,c =1,20

 

 

Wp.i

1,1

Hch, i

4911,45 MWh

Wel

2,5

Ei

0  MWh

Qk,i

4505,64 MWh

Źródło nr 4

Wp,c =1,04

 

 

Wp.i

1,1

Hch, i

3626,42 MWh

Wel

2,5

Ei

0  MWh

Qk,i

3830,87 MWh

 

Wp.i — współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, określony w tabeli, odpowiedni dla danego nośnika energii finalnej, stosownie do wykorzystywanego paliwa lub źródła energii,

Hch, i — ilość energii wprowadzonej w paliwie, w tym w biomasie lub biogazie, do źródeł ciepła dostarczających ciepło do danej sieci ciepłowniczej, zarówno do kotłów części ciepłowniczej, jak i jednostek kogeneracyjnych, liczoną jako iloczyn ilości tego paliwa i jego wartości opałowej, a także ilość ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych lub ilość ciepła wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, z wyjątkiem źródeł wykorzystujących w procesie przetwarzania energię pozyskaną z biomasy lub biogazu, dostarczoną w ciągu roku do tej sieci ciepłowniczej, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym sporządzana jest ocena efektywności energetycznej dostarczania cieple, wyrażoną w MWh/rok,

Wel — współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej z produkcji mieszanej, określony w tabeli,

Ei — sumę ilości energii elektrycznej brutto, mierzonej na zaciskach generatorów, wytworzonej w ciągu roku z układu kogeneracyjnego, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym sporządzana jest ocena efektywności energetycznej dostarczania ciepła, wyrażonej w MWh/rok,

QK.I,— ilość ciepła dostarczoną w ciągu roku z sieci ciepłowniczej do odbiorców końcowych przyłączonych do tej sieci, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym jest sporządzana ocena

Obliczono w oparciu o metodologie określoną w Załączniku nr 4 pkt 1.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Udział procentowy ciepła dostarczonego , w ciągu roku kalendarzowego, do danej seci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnych źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego aDH za rok 2022

 1. „Rokitek”

 

 

 1. „Stocznia”

 

Źródło nr 3

Źródło nr 4

 

Sprzedający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz

Przedmiotem sprzedaży jest samochód Ford Transit

I. Rodzaj, typ, dane techniczne :
a) marka, model pojazdu : Ford Transit, FT350 2.4 TDCi Kat.MR 07 E4 3.5t
b) rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t
c) nr rejestracyjny: TSA HA01
d) data pierwszej rejestracji : 18.03.2011
e) rok produkcji : 2011
f) rodzaj nadwozia : skrzyniowa bez opończy, kabina podwójna
g) nr identyfikacyjny pojazdu VIN : WF0NXXTTFNBC37963
h) pojemność/ moc silnika : 2 402 cm2 / 74 kW
i) dopuszczalna masa całkowita / ładowność: 3 500kg / 1400 kg
j) przebieg: 233 900 km z dnia 29.05.2023
k) liczba cylindrów/ układ cylindrów: 4/ rzędowy
l) długość/szerokość /wysokość :5792mm / 1998mm / 2031mm
m) liczba osi/ rozstaw osi: 2 / tylny (4x2) / manualna
n) kolor powłoki lakierniczej / rodzaj lakieru : szary 1-warstwowy z efektem metalicznym
o) termin ważności polisy OC, AC: do 16.03.2024
p) termin ważności badania technicznego: do 15.03.2024r

II. Stan techniczny pojazdu
Opis stan technicznego pojazdu przedstawiony jest w opinii rzeczoznawcy, stanowiącej
załącznik nr 2.

III. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć oferowany pojazd
Pojazd będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć w siedzibie PEC pod adresem : ul.
Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz w dni robocze w godzinach 800 -1400 po
uprzednim uzgodnieniu terminu.
Osoba do kontaktu: Zygmunt Mendala tel. 509 341 673


IV. Termin i miejsce składania ofert.
Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 pocztą
elektroniczną na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 07.07.2023 do godz.12.00.


V. Termin zawarcia umowy sprzedaży
a) zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisje przetargową najkorzystniejszej
oferty
b) wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny
nabycia
c) Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia pełnej zapłaty przez
Kupującego.
O rozstrzygnięciu przetargu osoby zainteresowane zostaną poinformowane telefonicznie lub
mailowo


VI. Informacje dodatkowe
Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyn na
każdym jego etapie.

Postępowanie widoczne również na Platformie Zakupowej pod adresem :

https://platformazakupowa.pl/transakcja/785897

 

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Opinia rzeczoznawcy
3. Załącznik nr 3- Wzór umowy
4. Załącznik nr 4- Klauzula Informacyjna
5. Zdjęcia - szt. 8

wtorek, 28 luty 2023 00:00

Ceny dostaw ciepła - AKTUALIZACJA

Zgodnie z projektem rozporządzenia Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamieszcza uaktualnienie cen ciepła od dnia 01.05.2023

             GRUPA

CENA

1.A.

1.B.1.

1.B.2.

1.C.

1.D.

2.A.

2.B.1.

2.B.2.

3

4

TARYFOWA 

130,33

130,33

130,33

130,33

130,33

139,60

139,60

139,60

214,07

188,32

                     

ŚREDNIA Z REKOMPENSATĄ

-

-

-

-

-

126,19

126,19

126,19

150,95

150,95

MAKSYMALNA

141,27

141,27

141,27

141,27

141,27

157,13

157,13

157,13

288,90

257,89

 

W rozliczeniach za dostawę ciepła z odbiorcami chronionymi zgodnie z w/w ustawą stosuje się cenę najniższą.

piątek, 17 luty 2023 00:00

Informacja z otwarcia ofert

W nawiązaniu do postępowania nr.  1/TR/DA/2023 dotyczącego :

                  „Dostawy samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym typu VAN/FURGON o DMC do 2,5 tony”

poniżej do pobrania znajduje się informacja z otwarcia ofert.

piątek, 26 sierpień 2022 00:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

(DOSTAWA)

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartość kwoty 428 000 EURO

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu

Nr postępowania : 1/TR/DA/2023

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz, tel. +48 15 832 58 40, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę.
 3. Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym typu VAN/FURGON o DMC do 2,5 tony”
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający  dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • Nie podlegają wykluczeniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 4 do SWZ
  • Spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 5 do SWZ, dotyczące:
   • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
   • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów,
   • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   • zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły „spełnia- nie spełnia”.

 1. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www. pecsandomierz.pl w zakładce platforma zakupowa.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do dnia 31.08.2023r.
 3. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2023r o godz. 1100.
 5. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w postaci elektronicznej na adres            e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
 6. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 8 ,

 dnia   16 lutego 2023r o godz. 1110.

 1. Termin zawiązania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  • w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

Pan  Michał Kozieł   tel. 15 832 58 40 w 35

                      e-mail: michal.koziel@pecsandomierz. pl    

                 Pan Tomasz Kamuda   tel. 15 832 58 40 w 35  kom. 728 947 843

 • w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia :

Pani Katarzyna Barańska  tel. 15 832 58 40 w. 34

                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PEC Sandomierz informuje , że wprowadza nowy cennik usług dodatkowych świadczonych przez przedsiębiorstwo. Cennik wchodzi w życie z dniem 01.08.2022r. 

Cennik usług dodatkowych*

L.p.

Rodzaj usługi

Koszt netto

(dotyczy tylko klientów, zaopatrywanych w ciepło (C.W.U lub/i C.O.) przez PEC Sandomierz)

1.

Spuszczenie wody i ponowne napełnienie wewnętrznej instalacji c.o.

100,00 zł

2.

Odpowietrzenie wewnętrznej instalacji c.o.

70,00 zł

3.

Kolejne uruchomienie lub wyłączenie węzła cieplnego należącego do PEC Sp. z o.o. (jednorazowe uruchomienie i wyłączenie węzła w roku jest darmowe).

100,00 zł

4.

Przeprowadzenie odczytu wskazań układu pomiarowego/kontroli poprawności wskazań na polecenie Odbiorcy

30,00 zł

5.

Zmiana nastaw regulatorów pogodowych lub/i sprawdzenie poprawności działania automatyki w węźle cieplnym będącym własnością odbiorcy ciepła

100,00 zł

6.

Ponowne założenie plomb po zerwaniu lub naruszeniu przez odbiorcę na urządzeniach pomiarowych

150,00 zł

7.

Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach ( nie związane z demontażem układu pomiarowo rozliczeniowego )

50,00 zł

8.

Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach ( związane z demontażem układu pomiarowo rozliczeniowego )

100,00 zł

9.

Uzgodnienie dokumentacji

100,00 zł

10.

Sporządzenie zestawienia ilościowego, wartościowego lub ilościowo-wartościowego dla jednego obiektu – za okres 12 miesięcy

100,00 zł

11.

Naprawa układu automatyki c.o. w węźle cieplnym stanowiącym własność odbiorcy*

150,00 zł

12.

Naprawa układu automatyki c.w.u. w węźle cieplnym stanowiącym własność odbiorcy*

150,00 zł

13.

Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego jednofunkcyjnego z automatyką – opłata miesięczna

400,00 zł

14.

Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego dwufunkcyjnego z automatyką – opłata miesięczna

500,00 zł

15.

Naprawa wewnętrznej instalacji c.o./c.w.u

Cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu prac

 

*Ceny usług nie obejmują kosztów materiałów

 

Pozostałe opłaty*

L.p.

Rodzaj usługi

Koszt netto

1.

Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła cieplnego lub kotłowni

300,00 zł

2.

Samowolne wznowienie dostawy ciepła po jego wstrzymaniu przez Dostawcę

500,00 zł

3.

Samowolne włączenie lub wyłączenie węzła lub kotłowni

500,00 zł

4.

Samowolne opróżnienie instalacji wewnętrznej c.o. skutkujące zatrzymaniem pracy węzła lub kotłowni 

300,00 zł

5.

Samowolne napełnianie instalacji wewnętrznej c.o. nośnikiem PEC Sp. z o.o.

200,00 zł + koszt czynnika grzewczego według Taryfy dla ciepła

 

 

Wypożyczenie sprzętu **

L.p.

Rodzaj usługi

Koszt netto

 

1.

Zagęszczarka gruntu Honda PCX 500

100,00 zł / doba

2.

Koparko – ładowarka CASE 580 SR3

150 zł / h

3.

Minikoparka gąsienicowa JCB 8016 (młot hydrauliczny)

80 zł / h

4.

Samochód dostawczy Volkswagen Crafter skrzyniowy z podwójną kabiną

100 zł /doba (pracownicy PEC)

2 zł/km pozostali

 

*Do podanych cen netto należy doliczyć koszty podatku VAT

**Wniosek o wypożyczenie sprzętu należy złożyć w siedzibie firmy, tj. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz co najmniej na 2 dni przed planowanym wypożyczeniem. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, rodzaj sprzętu i czas wypożyczenia.

poniedziałek, 18 lipiec 2022 00:00

Taryfa dla ciepła

Decyzja PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI :

 • OKA.4210.144.2022.AZa z dnia 6 marca 2023r
 • OKA.4210.74.2023.AZa z dnia 6 grudnia 2023r

 

w sprawie zatwierdzenia oraz zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu.

Ceny i stawki opłat zatwierdzone w taryfie wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r , zmiana z dniem 1 stycznia 2024. 

 

 

(Decyzje i Taryfa dla ciepła w załączniku poniżej)

poniedziałek, 23 maj 2022 00:00

DZIEŃ DZIECKA

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
41
925
7976
3210
8761
22908
1346788


Twoje IP3.237.34.21

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76