×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

środa, 18 listopad 2020 00:00

Kogeneracja

 

   W dniu 5.11.2020r. została podpisana umowa  z NFOŚiGW dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazowego źródła kogeneracji w Kotłowni Rokitek " w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Projekt o wartości 4 702 603,08 PLN będzie realizowany w latach od 2020 do 2022r. przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji 1 549 090,20 PLN.

       Podstawowym celem Projektu produkcja w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepła w kogeneracji z energią elektryczną. Powyższy cel zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

PLANOWANE EFEKTY

I. Wskaźniki Produktu 

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt. – rok docelowy 2022
 2. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji - 1 szt. – rok docelowy 2022
 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 2,154 MW – rok docelowy 2022
 4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 0,999 MW – rok docelowy 2022
 5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 1,155 MW – rok docelowy 2022

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 612,33 ton równoważnika CO- rok docelowy 2023
 2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 19 509,58 GJ/rok – rok docelowy 2023
 •  

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

  1. Planowany całkowity koszt realizacji projektu [PLN] 4 702 603,08 zł
  2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych [PLN] 3 794 000,00 zł

   

 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  Wysokość dofinansowania ogółem : 1 549 090,20 zł

   

  Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

  Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

  - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  - za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń : http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

                                              

 

poniedziałek, 09 listopad 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. pod poz. 1843 z późn. zm.) w oparciu o Regulamin PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu nr 1/POIiŚ/2020 z dnia 8.06.2020r. z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 1-4 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel. 15 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opracowanie dokumentacji przetargowej dla niżej wymienionych procedur  przetargowych dla zadania „Budowa gazowego źródła kogeneracji w Kotłowni Rokitek” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji:

 • Procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy zadania „Budowa gazowego źródła kogeneracji w Kotłowni Rokitek” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
 • Procedura przetargowa wyłonienia Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa gazowego źródła kogeneracji w Kotłowni Rokitek” .

Miejsce realizacji : Kotłownia ”Rokitek ”- Sandomierz ul. POW 8,
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji:

I etap przygotowanie SIWZ (ogłoszenie, instrukcja dla wykonawcy, wzór umowy, program funkcjonalno-użytkowy, opis przedmiotu zamówienia) dla procedur 1 i 2 – 29.01.2021r

II etap pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania od oferentów dla procedur 1 i 2 – 15.03.2021r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 70pkt.

Ocena techniczna – 30pkt.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia (email-skan na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), lub pobrać z załącznika poniżej ogłoszenia.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:   
Robert Sobieraj,  Katarzyna Barańska, Tomasz Kamuda  tel. 15 832 58 40  w godz. 900-1400  

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 26 listopada 2020r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 listopada 2020r o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sandomierz. 12.11.2020 r.

środa, 28 październik 2020 00:00

Komunikat

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z nadmiernym rozprzestrzenianiem się zachorowań  od dnia 28.10.2020r do odwołania Kasa i Biuro Obsługi Klienta będą nieczynne.

Załatwianie spraw na miejscu możliwe jest tylko i wyłącznie po uprzedniej konsultacji telefonicznej i umówieniu się na wizytę.

Kontakt z nami email: sekretariat@pecsandomierz lub pod numerami telefonów:

Centrala tel. 15 832 58 40

Dział Rozliczeń  tel. 15 833 12 88

Dział Techniczny  tel. 15 832 58 40  w. 135

Biuro Obsługi Klienta  tel. 15 832 58 40 w.150

Dział Windykacji  tel. 15 832 58 40 w.146

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

Zgłaszanie nieprawidłowości funkcjonowania instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody  pod numerem pogotowia ciepłowniczego nr 993 czynnego  całą dobę.

Zwracamy się z prośbą do klientów , aby podczas wizyt w biurze zostały zachowane wszystkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

 

czwartek, 01 październik 2020 00:00

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2020/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu informuje, że z dniem 1 października rozpoczyna sezon grzewczy na wniosek administratorów zasobów mieszkaniowych : PGKiM Sp. z o.o., Sandomierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wspólnot Mieszkaniowych. 

Uwaga : o ewentualnych zapowietrzeniach, przeciekach na instalacji prosimy dzwonić na nr alarmowy :  993

 

                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020

                                                                                              

 Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu,
                       ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz

 I. Przedmiot zamówienia:

       Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  za rok 2020.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Roczne sprawozdanie powinno składać się z:

      1) Wprowadzenie do sprawozdania

      2) Bilansu

      3) Rachunku zysku i strat

      4) Rachunku przepływów pieniężnych

      5) Zestawienia zmian w kapitale własnym

      6) Sprawozdania z działalności jednostki w roku obrotowym

      7) Innych informacji istotnych dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

 III. Oferty powinny zawierać:

 • Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
 • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 • Opis posiadanych doświadczeń oferenta,
 • Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
 • Cenę (netto)– kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty.

IV. Kryteria oceny ofert:

L.p.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (%)

Liczba możliwych do uzyskania punktów

1

Cena

100

100

 

Łącznie

100

100

  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

 cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x liczba możliwych do uzyskania punktów=liczba punktów

 V. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8.
Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 w terminie do 31.03.2020r.  Dokładny czas badania zasadniczego strony ustalą w terminie późniejszym.

  VI. Termin i sposób składania ofert:

 Oferty należy przesyłać na pocztę elektroniczną:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.09.2020 do godz. 1200.

 Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:

Elżbieta Posłowska – tel. 606-828-595

 

 

 

 

 

poniedziałek, 14 wrzesień 2020 00:00

Kasa w PEC Sandomierz

Informujemy klientów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o otwartej kasie od Pn-Pt w godzinach od 800 - 1100 w biurowcu (parter) na ul. P.O.W. 8.

Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości - obowiązkowy nakaz noszenia maseczki.

poniedziałek, 10 sierpień 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. pod poz. 1843) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu z dnia 19.03.2019r, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 1-4 wymienionej ustawy.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel. 15 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

„Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na Kotłowni „Stocznia”
ul. Portowa 14a wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj”

Miejsce realizacji : Kotłownia „Stocznia” ul. Portowa 14a

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany) – 31.12.2020r

Wadium: 4 000,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 70pkt.

Ocena techniczna – 30pkt.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, email-skan).

Dokumentację techniczną należy opracować w ramach przetargu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:   Robert Sobieraj, Leszek Czarnecki, Tomasz Kamuda, Michał Kozieł

tel.15 832 58 40 w godz. 900-1400.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

 

Termin składania ofert upływa dnia 31 sierpnia 2020r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2020r o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                                                                  

                                                                                                     Prezes Zarządu - mgr inż. Rafał Binięda                                             Sandomierz. 10.08.2020 r.

czwartek, 09 lipiec 2020 00:00

Komunikat

PEC Sandomierz Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dzień 14 sierpnia 2020r. /piątek/ będzie dniem wolnym od pracy w Spółce w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r. Za utrudnienia przepraszamy.

czwartek, 04 czerwiec 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. pod poz. 1843) w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu z dnia 19.03.2019r, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 1-4 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel.15 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 „Zaprojektowanie i wybudowanie 2 instalacji fotowoltaicznych na kotłowni „Rokitek” Sandomierz, ul. POW 8, oraz 1 instalacji fotowoltaicznej na kotłowni „Stocznia” Sandomierz ul. Portowa 14a wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj”

Miejsce realizacji : Kotłownia ”Rokitek ”- Sandomierz ul. POW 8,
Kotłownia „Stocznia” ul. Portowa 14a

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji (wymagany) – 30.09.2020r

Wadium: 10 000,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 70pkt.

Ocena techniczna – 30pkt.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, email-skan).

Dokumentację techniczną należy opracować w ramach przetargu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Michał Kozieł, Janusz Żmuda, Leszek Czarnecki, Robert Sobieraj tel.15 832 58 40 w godz. 900-1400

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2020r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 czerwca 2020r o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                Sandomierz. 04.06.2020 r.

piątek, 03 kwiecień 2020 00:00

Faktura elektroniczna

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi otrzymywania faktur (zaliczkowych książeczek opłat, rozliczeń kosztów) za energię cieplną drogą elektroniczną.

Aby móc otrzymywać w/w dokumenty elektroniczne za energię cieplną, należy pobrać, wydrukować i wypełnić załączone poniżej oświadczenie. Kompletnie wypełnione oświadczenie  przesyłamy na adres: sekretariatTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składamy w siedzibie Spółki (Biuro Obsługi Klienta).

Korzystanie z faktury elektronicznej stanowi wygodę, pomaga zaoszczędzić czas dzięki szybszemu obiegowi dokumentów i chroni środowisko. 

 


 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
25
925
7960
3210
8745
22908
1346772


Twoje IP3.237.34.21

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76