Zgodnie z projektem rozporządzenia Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamieszcza uaktualnienie cen ciepła od dnia 01.05.2023

             GRUPA

CENA

1.A.

1.B.1.

1.B.2.

1.C.

1.D.

2.A.

2.B.1.

2.B.2.

3

4

TARYFOWA 

130,33

130,33

130,33

130,33

130,33

139,60

139,60

139,60

214,07

188,32

                     

ŚREDNIA Z REKOMPENSATĄ

-

-

-

-

-

126,19

126,19

126,19

150,95

150,95

MAKSYMALNA

141,27

141,27

141,27

141,27

141,27

157,13

157,13

157,13

288,90

257,89

 

W rozliczeniach za dostawę ciepła z odbiorcami chronionymi zgodnie z w/w ustawą stosuje się cenę najniższą.

W nawiązaniu do postępowania nr.  1/TR/DA/2023 dotyczącego :

                  „Dostawy samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym typu VAN/FURGON o DMC do 2,5 tony”

poniżej do pobrania znajduje się informacja z otwarcia ofert.

(DOSTAWA)

o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej równowartość kwoty 428 000 EURO

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu

Nr postępowania : 1/TR/DA/2023

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz, tel. +48 15 832 58 40, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cenę.
 3. Przedmiot zamówienia: „Dostawa samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym typu VAN/FURGON o DMC do 2,5 tony”
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający  dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • Nie podlegają wykluczeniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 4 do SWZ
  • Spełniają warunki udziału w postępowaniu, potwierdzone Oświadczeniem – załącznik nr 5 do SWZ, dotyczące:
   • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
   • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów,
   • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   • zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg  formuły „spełnia- nie spełnia”.

 1. Specyfikację Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www. pecsandomierz.pl w zakładce platforma zakupowa.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do dnia 31.08.2023r.
 3. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 4. Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2023r o godz. 1100.
 5. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w postaci elektronicznej na adres            e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
 6. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 8 ,

 dnia   16 lutego 2023r o godz. 1110.

 1. Termin zawiązania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
  • w zakresie merytorycznym przedmiotu zamówienia:

Pan  Michał Kozieł   tel. 15 832 58 40 w 35

                      e-mail: michal.koziel@pecsandomierz. pl    

                 Pan Tomasz Kamuda   tel. 15 832 58 40 w 35  kom. 728 947 843

 • w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówienia :

Pani Katarzyna Barańska  tel. 15 832 58 40 w. 34

                     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PEC Sandomierz informuje , że wprowadza nowy cennik usług dodatkowych świadczonych przez przedsiębiorstwo. Cennik wchodzi w życie z dniem 01.08.2022r. 

Cennik usług dodatkowych*

L.p.

Rodzaj usługi

Koszt netto

(dotyczy tylko klientów, zaopatrywanych w ciepło (C.W.U lub/i C.O.) przez PEC Sandomierz)

1.

Spuszczenie wody i ponowne napełnienie wewnętrznej instalacji c.o.

100,00 zł

2.

Odpowietrzenie wewnętrznej instalacji c.o.

70,00 zł

3.

Kolejne uruchomienie lub wyłączenie węzła cieplnego należącego do PEC Sp. z o.o. (jednorazowe uruchomienie i wyłączenie węzła w roku jest darmowe).

100,00 zł

4.

Przeprowadzenie odczytu wskazań układu pomiarowego/kontroli poprawności wskazań na polecenie Odbiorcy

30,00 zł

5.

Zmiana nastaw regulatorów pogodowych lub/i sprawdzenie poprawności działania automatyki w węźle cieplnym będącym własnością odbiorcy ciepła

100,00 zł

6.

Ponowne założenie plomb po zerwaniu lub naruszeniu przez odbiorcę na urządzeniach pomiarowych

150,00 zł

7.

Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach ( nie związane z demontażem układu pomiarowo rozliczeniowego )

50,00 zł

8.

Wznowienie dostawy ciepła po jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach ( związane z demontażem układu pomiarowo rozliczeniowego )

100,00 zł

9.

Uzgodnienie dokumentacji

100,00 zł

10.

Sporządzenie zestawienia ilościowego, wartościowego lub ilościowo-wartościowego dla jednego obiektu – za okres 12 miesięcy

100,00 zł

11.

Naprawa układu automatyki c.o. w węźle cieplnym stanowiącym własność odbiorcy*

150,00 zł

12.

Naprawa układu automatyki c.w.u. w węźle cieplnym stanowiącym własność odbiorcy*

150,00 zł

13.

Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego jednofunkcyjnego z automatyką – opłata miesięczna

400,00 zł

14.

Kompleksowa obsługa eksploatacji węzła cieplnego dwufunkcyjnego z automatyką – opłata miesięczna

500,00 zł

15.

Naprawa wewnętrznej instalacji c.o./c.w.u

Cena ustalana indywidualnie w zależności od zakresu prac

 

*Ceny usług nie obejmują kosztów materiałów

 

Pozostałe opłaty*

L.p.

Rodzaj usługi

Koszt netto

1.

Samowolna ingerencja w pracę ruchową urządzeń technologicznych węzła cieplnego lub kotłowni

300,00 zł

2.

Samowolne wznowienie dostawy ciepła po jego wstrzymaniu przez Dostawcę

500,00 zł

3.

Samowolne włączenie lub wyłączenie węzła lub kotłowni

500,00 zł

4.

Samowolne opróżnienie instalacji wewnętrznej c.o. skutkujące zatrzymaniem pracy węzła lub kotłowni 

300,00 zł

5.

Samowolne napełnianie instalacji wewnętrznej c.o. nośnikiem PEC Sp. z o.o.

200,00 zł + koszt czynnika grzewczego według Taryfy dla ciepła

 

 

Wypożyczenie sprzętu **

L.p.

Rodzaj usługi

Koszt netto

 

1.

Zagęszczarka gruntu Honda PCX 500

100,00 zł / doba

2.

Koparko – ładowarka CASE 580 SR3

150 zł / h

3.

Minikoparka gąsienicowa JCB 8016 (młot hydrauliczny)

80 zł / h

4.

Samochód dostawczy Volkswagen Crafter skrzyniowy z podwójną kabiną

100 zł /doba (pracownicy PEC)

2 zł/km pozostali

 

*Do podanych cen netto należy doliczyć koszty podatku VAT

**Wniosek o wypożyczenie sprzętu należy złożyć w siedzibie firmy, tj. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz co najmniej na 2 dni przed planowanym wypożyczeniem. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, rodzaj sprzętu i czas wypożyczenia.

Decyzja PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA.4210.144.2022.AZa z dnia 6 marca 2023r -  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu.

Ceny i stawki opłat zatwierdzone w taryfie wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

(Decyzja i Taryfa dla ciepła w załączniku poniżej)

 

               W związku z wypowiedzeniem przez PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu umowy na eksploatację i konserwację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w n/w budynkach, PEC Sandomierz informuję, że od dnia 01.05.2022r. przestaje świadczyć następujące usługi :

 

a) w sezonie grzewczym:

- rutynowe czynności eksploatacyjne zapewniające sprawne działanie instalacji,

- przyjmowanie zgłoszeń w zakresie awarii i nieprawidłowości w ogrzewaniu,

- bieżące usuwanie awarii i nieprawidłowości.

 

b) po sezonie grzewczym:

- bieżące usuwanie awarii oraz czynności związane z robotami konserwacyjnymi, remontowymi i modernizacyjnymi.

- dokonywanie przeglądów instalacji i zgłaszanie potrzeb remontowych

W/w usługi oraz awarię należy zgłaszać do PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu.

 

Rozwiązanie umów dotyczy następujących budynków:

 • Czachowskiego 9,14
 • Króla 6,8
 • Żółkiewskiego 3C
 • Mickiewicza 11,17,19,21,25,27,31,35,37
 • Słowackiego 4,5,13,15,16,20,22,28
 • Koseły 1,2,3,4,10
 • Ogrodowa 6
 • Portowa 18,20,22,26
 • Baczyńskiego 9
 • Opatowska 1,2A,4,5,6,7,11,13,15,17
 • Rynek 2,3,3A,4,6,7,8,9,11,13, 15,18,20,21,22,23,24,26,28,28A,29,30,31A,31B,
 • Długosza 2,4
 • Zamkowa 2,6,8,10
 • Sokolnickiego 1,4,6,8,10
 • Poniatowskiego 4
 • Krótka 1
 • Katedralna 5,7
 • Żydowska 8

 

 

          W związku z dostarczeniem do naszych Klientów mieszkających w zasobach zarządzanych przez PGKiM, pism o rozwiązaniu umów na inkaso opłat za wypowiedzeniem, informujemy, że NIE DOTYCZĄ ONE W ŻADNYM PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMÓW NA DOSTAWĘ CIEPŁA. PEC Sandomierz w dalszym ciągu będzie dostarczał do Państwa budynków energię cieplną.

 

          Jedyna zmiana dotyczy podmiotu dokonującego rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami. Do tej pory był to PEC, natomiast od 1 lipca 2022 r. odpowiedzialnym za rozliczenie będzie Administrator lub Zarządca Państwa nieruchomości.

 

Jednocześnie informujemy, że książeczki rozliczeniowe za miesiąc lipiec 2022 r. stają się nieaktualne. Prosimy nie wpłacać zaliczek za miesiąc lipiec 2022 r. !

 

                                                                                                                            

Decyzja PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA.4210.98.2021.CW z dnia 14 stycznia 2022r -  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu

(Decyzja i Taryfa dla ciepła w załączniku poniżej)

Miło nam poinformować, że usługa eBOK Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. została dla Państwa udostępniona.

 

Mogą się już państwo logować poprzez stronę internetową https://ebok.pecsandomierz.pl

UWAGA :
- Przy rejestracji należy podać identyfikator, którym jest symbol klienta (5 cyfrowy numer) dostępny na Państwa fakturze. 
- Wiadomości e-mail służące do potwierdzenia rejestracji otrzymają Państwo następnego dnia po wypełnieniu formularza rejestracji.

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług eBOK.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
14
421
673
2830
2134
19609
1159706


Twoje IP3.233.219.103

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76