×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

 

UWAGA : w dniu 24.03.2021 zamieszczono aktualizację załączników do przetargu

 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174539, o kapitale zakładowym 7 681 000,00 zł, posiadająca numer NIP 8640002578, REGON 830340845.

Polskiej Organizacji Wojskowej nr 8

27-600 Sandomierz

Tel. +48 15 832 58 40

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pecsandomierz.pl

       2.  Przedmiot zamówienia

Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni „Rokitek”

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Złożenie dokumentów, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 1. Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.pecsandomierz.pl oraz na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Specyfikację Warunków Zamówienia można także odebrać drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia (email-skan na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 1. Tryb udzielenia zamówienia sektorowego

Przetarg nieograniczony

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, do dnia 30.03.2021 r do godz. 12°°

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:

Według informacji opublikowanych w SWZ

 1. Wadium

Według informacji opublikowanych w SWZ

      9. Termin związania ofertą

          60 dni

     10. Informacje o charakterze: prawnym, ekonomicznym, finansowym, technicznym oraz kryteria oceny:

Według informacji opublikowanych w SWZ

 1. Informacje dodatkowe

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  

Robert Sobieraj, Katarzyna Barańska, Tomasz Kamuda tel. 15 832 58 40 w godz. 900–1400 

 

UWAGA : ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 11.03.2021r. GODZ. 1200  , OTWARCIE OFERT - 11.03.2021r. godz. 1230

 1. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174539, o kapitale zakładowym 7 681 000,00 zł, posiadająca numer NIP 8640002578, REGON 830340845.

Polskiej Organizacji Wojskowej nr 8

27-600 Sandomierz

Tel. +48 15 832 58 40

Fax. +48 15 832 50 76

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pecsandomierz.pl

       2. Przedmiot zamówienia

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Budowa gazowego źródła kogeneracji w kotłowni „Rokitek”

 1. Warunki udziału w postępowaniu

Złożenie dokumentów, o których mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 1. Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego www.pecsandomierz.pl oraz na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Specyfikację Warunków Zamówienia można także odebrać drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia (email-skan na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 1. Tryb udzielenia zamówienia sektorowego

Przetarg nieograniczony

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, do dnia 09.03.2021 r do godz. 12°°

 1. Pożądany termin realizacji zamówienia:

Według informacji opublikowanych w SWZ

 1. Wadium

Według informacji opublikowanych w SWZ

 1. Termin związania ofertą

60 dni

     10. Informacje o charakterze: prawnym, ekonomicznym, finansowym, technicznym oraz kryteria oceny:

Według informacji opublikowanych w SWZ

 1. Informacje dodatkowe

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  Robert Sobieraj, Katarzyna Barańska, Tomasz Kamuda tel. 15 832 58 40 w godz. 900–1400 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu zrealizowało w 2020 roku zadanie inwestycyjne pod nazwą:


„Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na Kotłowni „Stocznia” - ul. Portowa 14a wraz     z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj"
o wartości 149 000 PLN, przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW w Kielcach

 

Zadanie dofinasowane ze środków z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH

       Podstawowym celem Projektu jest produkcja energii elektrycznej w sposób ekologiczny. Powyższy cel ma poprawić stan powietrza atmosferycznego oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

PLANOWANE EFEKTY

Wskaźniki Produktu 

 • Zdolność wytwarzania energii elektrycznej – 43,83 MWh – rok docelowy 2021

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 33,53 ton równoważnika CO2 - rok docelowy 2021

 

 

 I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, tel. 15 83258-40

e-mail :sekretariat@ pecsandomierz.pl

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny transport samochodowy miału węglowego w okresie od  marca 2021r.  do 28 lutego 2022r.  w ilości wynikającej z harmonogramu , który jest załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia  z  kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu .

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

IV. Kryteria wyboru.

            Cena (całego kontraktu) – 100 %

V. Termin płatności.

            30 dni od daty otrzymania faktury .

VI. Wadium: 5 tys. zł       

VII. Warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym lub pobrać ze strony www.pecsandomierz.pl

VIII. Pisemne oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie do dnia 28 stycznia 2021r. do godz. 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na transport miału węglowego”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2021r. o godz. 13 15 w siedzibie Zamawiającego.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty  bez podania przyczyny.

Zamówienie sektorowe poniżej progów określonych w   ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2019r.poz. 2019 z późn. zm.). Przetarg jest prowadzony na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu z dn. 20.03.2019r.    

XI. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

XII. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XIII. Bliższych informacji udziela Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 43

 

 

środa, 30 grudzień 2020 00:00

Nowy system informatyczny w PEC Sandomierz

W mijającym roku nasza spółka podpisała umowę na wdrożenie nowoczesnego oprogramowania komputerowego. Nowym dostawcą usług informatycznych została wybrana firma Unisoft
z Gdyni, która posiada bogate doświadczenie w branży ciepłowniczej na terenie całego kraju.
 
 
 
 
Głównym powodem zmian, oprócz unowocześnienia i optymalizacji pracy naszej firmy, jest wprowadzenie szeregu atrakcyjnych usług i możliwości dla naszych klientów.
 
Do najważniejszych należeć będą m.in.:
- internetowa aplikacja e-BOK,
- wgląd w listę własnych rozrachunków jak również informacji o płatnościach,
- udostępnianie klientowi adresowanych do niego pism oraz wystawionych dla niego faktur
- możliwość wizualizowania udostępnianych danych w formie wykresów,
- powiadomienia SMS przypominające Klientom o zbliżających się lub już zapadłych terminach płatności.
 
Wszystkie wprowadzane innowacje i udogodnienia mają służyć podniesieniu jakości świadczonych przez spółkę usług. Zależy nam aby sposób rozliczeń i załatwiania spraw w naszej firmie był przyjazny i możliwie prosty.
 
Nowe oprogramowanie będzie służyć naszym odbiorcom już od wiosny przyszłego roku.
 
 
 
 

Decyzja PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OKA.4210.53.2020.PS z dnia 04 grudnia 2020r -  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Sandomierzu (Decyzja i Taryfa dla ciepła w załączniku poniżej)

środa, 18 listopad 2020 00:00

Kogeneracja

Napisane przez

 

   W dniu 5.11.2020r. została podpisana umowa  z NFOŚiGW dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa gazowego źródła kogeneracji w Kotłowni Rokitek " w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Projekt o wartości 4 702 603,08 PLN będzie realizowany w latach od 2020 do 2022r. przy wsparciu finansowym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji 1 549 090,20 PLN.

       Podstawowym celem Projektu produkcja w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepła w kogeneracji z energią elektryczną. Powyższy cel zapewni poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii.

PLANOWANE EFEKTY

I. Wskaźniki Produktu 

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt. – rok docelowy 2022
 2. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji - 1 szt. – rok docelowy 2022
 3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 2,154 MW – rok docelowy 2022
 4. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 0,999 MW – rok docelowy 2022
 5. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 1,155 MW – rok docelowy 2022

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 612,33 ton równoważnika CO- rok docelowy 2023
 2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 19 509,58 GJ/rok – rok docelowy 2023
 •  

 • WARTOŚĆ PROJEKTU

  1. Planowany całkowity koszt realizacji projektu [PLN] 4 702 603,08 zł
  2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych [PLN] 3 794 000,00 zł

   

 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  Wysokość dofinansowania ogółem : 1 549 090,20 zł

   

  Przedsiębiorstwo  Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

  Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

  - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  - za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń : http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

                                              

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
26
925
7961
3210
8746
22908
1346773


Twoje IP3.237.34.21

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76