×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

czwartek, 17 wrzesień 2020 00:00

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020

Napisane przez

                                                   

ZAPYTANIE OFERTOWE na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020

                                                                                              

 Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu,
                       ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 27-600 Sandomierz

 I. Przedmiot zamówienia:

       Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  za rok 2020.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Roczne sprawozdanie powinno składać się z:

      1) Wprowadzenie do sprawozdania

      2) Bilansu

      3) Rachunku zysku i strat

      4) Rachunku przepływów pieniężnych

      5) Zestawienia zmian w kapitale własnym

      6) Sprawozdania z działalności jednostki w roku obrotowym

      7) Innych informacji istotnych dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

 III. Oferty powinny zawierać:

  • Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
  • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  • Opis posiadanych doświadczeń oferenta,
  • Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
  • Cenę (netto)– kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty.

IV. Kryteria oceny ofert:

L.p.

Nazwa kryterium

Znaczenie kryterium (%)

Liczba możliwych do uzyskania punktów

1

Cena

100

100

 

Łącznie

100

100

  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

 cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x liczba możliwych do uzyskania punktów=liczba punktów

 V. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8.
Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok 2020 w terminie do 31.03.2020r.  Dokładny czas badania zasadniczego strony ustalą w terminie późniejszym.

  VI. Termin i sposób składania ofert:

 Oferty należy przesyłać na pocztę elektroniczną:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30.09.2020 do godz. 1200.

 Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:

Elżbieta Posłowska – tel. 606-828-595

 

 

 

 

 

poniedziałek, 14 wrzesień 2020 00:00

Kasa w PEC Sandomierz

Informujemy klientów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o otwartej kasie od Pn-Pt w godzinach od 800 - 1100 w biurowcu (parter) na ul. P.O.W. 8.

Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości - obowiązkowy nakaz noszenia maseczki.

W dniu 03.09.2020 w siedzibie PEC Sp z o.o. została podpisana umowa na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,5 kWp z Belso Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski  dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na Kotłowni „Stocznia” ul. Portowa 14a wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego.

Instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała energię elektryczną z energii słonecznej, jako odnawialnego źródła energii. Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej obniży koszty zakupu energii elektrycznej na Kotłowni Stocznia i będzie przez wiele lat generowała oszczędności jako niewyczerpalne źródło energii. Inwestycja nie powoduje zanieczyszczeń środowiska.

poniedziałek, 10 sierpień 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. pod poz. 1843) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu z dnia 19.03.2019r, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 1-4 wymienionej ustawy.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel. 15 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

„Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na Kotłowni „Stocznia”
ul. Portowa 14a wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj”

Miejsce realizacji : Kotłownia „Stocznia” ul. Portowa 14a

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany) – 31.12.2020r

Wadium: 4 000,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 70pkt.

Ocena techniczna – 30pkt.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, email-skan).

Dokumentację techniczną należy opracować w ramach przetargu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:   Robert Sobieraj, Leszek Czarnecki, Tomasz Kamuda, Michał Kozieł

tel.15 832 58 40 w godz. 900-1400.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

 

Termin składania ofert upływa dnia 31 sierpnia 2020r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 sierpnia 2020r o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                                                                  

                                                                                                     Prezes Zarządu - mgr inż. Rafał Binięda                                             Sandomierz. 10.08.2020 r.

czwartek, 09 lipiec 2020 00:00

Komunikat

PEC Sandomierz Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dzień 14 sierpnia 2020r. /piątek/ będzie dniem wolnym od pracy w Spółce w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020r. Za utrudnienia przepraszamy.

czwartek, 04 czerwiec 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. pod poz. 1843) w oparciu
o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu z dnia 19.03.2019r, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 1-4 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel.15 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 „Zaprojektowanie i wybudowanie 2 instalacji fotowoltaicznych na kotłowni „Rokitek” Sandomierz, ul. POW 8, oraz 1 instalacji fotowoltaicznej na kotłowni „Stocznia” Sandomierz ul. Portowa 14a wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj”

Miejsce realizacji : Kotłownia ”Rokitek ”- Sandomierz ul. POW 8,
Kotłownia „Stocznia” ul. Portowa 14a

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji (wymagany) – 30.09.2020r

Wadium: 10 000,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 70pkt.

Ocena techniczna – 30pkt.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, email-skan).

Dokumentację techniczną należy opracować w ramach przetargu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Michał Kozieł, Janusz Żmuda, Leszek Czarnecki, Robert Sobieraj tel.15 832 58 40 w godz. 900-1400

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2020r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 czerwca 2020r o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                Sandomierz. 04.06.2020 r.

piątek, 03 kwiecień 2020 00:00

Faktura elektroniczna

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usługi otrzymywania faktur (zaliczkowych książeczek opłat, rozliczeń kosztów) za energię cieplną drogą elektroniczną.

Aby móc otrzymywać w/w dokumenty elektroniczne za energię cieplną, należy pobrać, wydrukować i wypełnić załączone poniżej oświadczenie. Kompletnie wypełnione oświadczenie  przesyłamy na adres: sekretariatTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub składamy w siedzibie Spółki (Biuro Obsługi Klienta).

Korzystanie z faktury elektronicznej stanowi wygodę, pomaga zaoszczędzić czas dzięki szybszemu obiegowi dokumentów i chroni środowisko. 

 


 

piątek, 13 marzec 2020 00:00

Komunikat


Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem koronawirusem informujemy , że od dnia 13 marca 2020r. do odwołania nie obsługujemy klientów, jednocześnie zwracamy się z prośbą o załatwianie spraw związanych z działalnością spółki, w miarę możliwości drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź telefonicznie pod numerami: 15 832 58 40,15 833 12 88, tel. pogotowia ciepłowniczego 993.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

Ogłoszenie o przetargu ofert na sukcesywną bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych na wyznaczonych stacjach paliw Wykonawcy w okresie od marca 2020r. do marca 2022r.(okres 2 lat )

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Spółka z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8

Te. 15 83258-40, fax 15 8325076,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych na wyznaczonych stacjach Wykonawcy. Orientacyjne ilości zamawianych paliw wynoszą:

 oleju napędowego – 25 000 litrów

bezołowiowej etyliny Pb – 500 litrów

 Paliwa powinny spełniać warunki normy:

 olej napędowy – PN EN 590

bezołowiowa etylina Pb – PN EN228

 Zakup przez Zamawiającego mniejszych niż wymienione wyżej ilości paliw nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zakup paliw odbywać się będzie na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. Stacje winny być czynne całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia oraz przynajmniej jedna z nich powinna być oddalona od siedziby Zamawiającego – 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 – w promieniu nie większym niż 5 km. Zakup paliw będzie odbywał się bezpośrednio do zbiorników samochodowych i maszyn budowlanych lub sprzętu (kanistrów) Zamawiającego . Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów a także nazwiska uprawnionych osób do tankowania będzie przedstawiony Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 2 razy w miesiącu zbiorczej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Do każdej zbiorczej faktury VAT Wykonawca musi dostarczyć informację zawierającą w szczególności:

adres stacji paliw,

datę i godzinę tankowania,

rodzaj i ilość zakupionego paliwa,

nr rejestracyjny pojazdu, stan licznika w km lub mg przed tankowaniem ( w przypadku tankowania pojazdu)

 III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

 IV. Kryteria wyboru.

Cena dnia z uwzględnieniem ewentualnego rabatu na 1 l paliwa.

 V. Termin płatności.

14 dni od dnia otrzymania faktury.

 VI. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 09 marca 2020r. do godz. 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych”.

VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 marca 2020r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty bez podania przyczyny. Przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

IX Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

X. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XI. Bliższych informacji udziela :  Adam Szlachetka – tel. (15)8325840 wew. 144

 

W związku z niewpłynięciem żadnej oferty postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

09 marzec 2020r.

Ogłoszenie

o przetargu ofert na transport samochodowy  miału węglowego z kopalni Polskiej Grupy Górniczej na  place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, tel. 15 83258-40, fax 15 8325076,

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny transport samochodowy  w okresie od marca 2020r.  do 28 lutego 2021r. miału węglowego  w ilości wynikającej z harmonogramu , który jest załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia  z  kopalni Polskiej Grupy Górniczej na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu .

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

IV. Kryteria wyboru.

            Cena (całego kontraktu) – 100 %

V. Termin płatności.

            30 dni od daty otrzymania faktury .

VI. Wadium: 5 tys. zł        

VII. Warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym lub pobrać ze strony www.pecsandomierz.pl

VIII. Pisemne oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie do dnia 21 stycznia 2020r. do godz. 1300      w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na transport miału węglowego”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2020r. o godz. 13 15 w siedzibie Zamawiającego.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty  bez podania przyczyny.

Zamówienie sektorowe poniżej progów określonych w  ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych      ( Dz.U.  z 2017r.poz. 1579 z późn. zm.).     

XI. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

XII. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XIII. Bliższych informacji udziela Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 43

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
37
245
3448
7000
5697
22049
1276794


Twoje IP3.233.221.90

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76