×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

czwartek, 20 grudzień 2018 00:00

Komunikat

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 24.12.2018r. /poniedziałek/ nie będzie czynna: Kasa

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

PEC - Sandomierz Sp. z o.o. informuje o zmianie nr telefonu  - Kotłowni "Stocznia" ul. Portowa :

aktualny nr tel. 15 831 00 33 - kotłownia "Stocznia" ul. Portowa

SZANOWNI PAŃSTWO,
Zawarte w Informatorze „Głos Sandomierza” informacje, których autorem jest Radny Miasta Sandomierza Pan Zbigniew Rusak, dotyczące PEC Sandomierz Sp. z o.o. są nieprawdziwe i nieścisłe. Publiczne rozpowszechnianie takich informacji szkodzi wizerunkowi firmy, a tym samym naraża PEC Sandomierz na utratę zaufania swoich Klientów.
WZYWAMY Radnego Pana Zbigniewa Rusaka do opublikowania w wydawanym przez Niego Informatorze SPROSTOWANIA oraz wydrukowania PRZEPROSIN za upublicznianie nieprawdziwych i nieścisłych danych. Ponadto skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego w trybie art. 212 kodeksu karnego, który stanowi o przestępstwie zniesławienia.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu w 2018r. wyrejestrowało w Urzędzie Dozoru Technicznego kocioł węglowy WR-10, zainstalowany w kotłowni ,,Rokitek”. W związku z powyższym moc kotłów węglowych w kotłowni ,,Rokitek” zmniejszyła się z 25,6 MW do 14,0 MW. Redukcja mocy kotłów węglowych przyczyni się do zmniejszenia o 1/3 samochodowych dostaw węgla do kotłowni. Ilość samochodów dostarczających miał węglowy ulicą Polną zostanie tym samym zredukowana o 33%. Jednocześnie zmniejszenie mocy kotłowni ,,Rokitek” pozwoliło Spółce wyjść z obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO2.

wtorek, 28 sierpień 2018 00:00

Komunikat

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 31.08.2018r. /piątek/ nie będą czynne: Kasa i Biuro Obsługi Klienta. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu informuje, że z powodu prac remontowych i modernizacyjnych w kotłowni „Rokitek” oraz na sieci cieplnej w dniach 10-11.07.2018r./wtorek-środa/ nastąpi brak dostawy ciepłej wody do budynków zasilanych z kotłowni „Rokitek”. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Największa sandomierska kotłownia „Rokitek”, należąca do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sandomierzu zaprzestała handlu uprawnieniami do emisji, szkodliwych dla środowiska, gazów cieplarnianych. Wpłynie to na obniżenie kosztów sprzedaży ciepła dla mieszkańców miasta.

środa, 20 czerwiec 2018 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity 2017r.) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 4, art. 132  ust.1, pkt. 3, art. 133 ust.1 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel./fax. 015 832 50 76, 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

            Zadanie Nr 1

            „Przebudowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Króla 10 w Sandomierzu.”  

            Zadanie Nr 2

            „Remont przyłącza cieplnego  do budynku przy ul. Koseły 2 w  Sandomierzu. ”

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin odbioru końcowego ( wymagany) – 18.09.2018r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 80%.

Opinia techniczna – 20 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, fax., email-skan).

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  Robert Piątek, Robert Sobieraj, Janusz Żmuda

tel. 15 832 58 80, 832 58 40 w godz. 9.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 20 lipiec 2018r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 lipiec 2018r o godz. 1215

w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                                                                                                                                            Sandomierz. 20.06.2018 r.

wtorek, 22 maj 2018 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 4, art. 132  ust.1, pkt. 3, art. 133 ust.1 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, fax. 015 832 50 76,tel.015 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

1.„ Montaż ultradźwiękowego przepływomierza DN 250 na rurociągu zasilającym magistralnym sieci cieplnej w kotłowni „Rokitek” w Sandomierzu.”/ podstawowe materiały  Zamawiającego/

2.„ Wymiana zaworów kulowych kołnierzowych DN 300 szt. 2, DN 100 szt.2 oraz DN 32 szt.1 w komorze K- V na magistrali ciepłowniczej z kotłowni „Rokitek” w Sandomierzu” / podstawowe materiały Zamawiającego/

Miejsce realizacji : Sandomierz ul. POW 8

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany) –  26-27.06.2018r

Łączny czas wykonania w/w robót  bez uruchomienia sieci  – 36 godzin

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 80%.

Opinia techniczna – 20 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, fax., email-skan).

Przedmiary robót  należy opracować w ramach przetargu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  Robert Piątek i Robert Sobieraj tel.015 832 58 80,

Janusz Żmuda Kierownik kotłowni  tel.015  832 35 73 w godz. 9.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwiec 2018r o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 czerwiec 2018r o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

                                                                                  

                                                                                                      ……………………………

                                                                                                       Sandomierz. 22.05.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING WIZYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku przedsiębiorstwa jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 w Sandomierzu. Systemem monitoringu objęte są elewacje budynku głównego PEC, ciągi piesze i drogi wewnętrze, tereny przed obiektem, parkingi, bramy: główna, towarowa, południowa i przejście osobowe przy bramie głównej, drzwi wejściowe do budynku głównego, od strony zewnętrznej i wewnętrznej, chodnik przed siedziba firmy, przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, plac węglowy, waga towarowa, plac odżużlania, taśmociąg węglowy i odżużlania na kotłowni Rokitek, plac przed i za magazynem oraz magazyn. Celem monitoringu jest bezpieczeństwo pracowników, interesantów oraz ochrona mienia.
Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. POW 8, 27-600 Sandomierz lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą operatora pocztowego na adres: PEC w Sandomierzu, ul. POW 8, 27-600 Sandomierz z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony dóbr i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.
5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 40 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przez takimi roszczeniami przez Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu prawo dostępu do nagrania danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
891
867
6303
7180
20051
30667
693657


Twoje IP35.172.111.71

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76