×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

wtorek, 22 maj 2018 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 4, art. 132  ust.1, pkt. 3, art. 133 ust.1 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, fax. 015 832 50 76,tel.015 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

1.„ Montaż ultradźwiękowego przepływomierza DN 250 na rurociągu zasilającym magistralnym sieci cieplnej w kotłowni „Rokitek” w Sandomierzu.”/ podstawowe materiały  Zamawiającego/

2.„ Wymiana zaworów kulowych kołnierzowych DN 300 szt. 2, DN 100 szt.2 oraz DN 32 szt.1 w komorze K- V na magistrali ciepłowniczej z kotłowni „Rokitek” w Sandomierzu” / podstawowe materiały Zamawiającego/

Miejsce realizacji : Sandomierz ul. POW 8

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany) –  26-27.06.2018r

Łączny czas wykonania w/w robót  bez uruchomienia sieci  – 36 godzin

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 80%.

Opinia techniczna – 20 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, fax., email-skan).

Przedmiary robót  należy opracować w ramach przetargu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  Robert Piątek i Robert Sobieraj tel.015 832 58 80,

Janusz Żmuda Kierownik kotłowni  tel.015  832 35 73 w godz. 9.00-14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwiec 2018r o godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 czerwiec 2018r o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

                                                                                  

                                                                                                      ……………………………

                                                                                                       Sandomierz. 22.05.2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING WIZYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku przedsiębiorstwa jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 w Sandomierzu. Systemem monitoringu objęte są elewacje budynku głównego PEC, ciągi piesze i drogi wewnętrze, tereny przed obiektem, parkingi, bramy: główna, towarowa, południowa i przejście osobowe przy bramie głównej, drzwi wejściowe do budynku głównego, od strony zewnętrznej i wewnętrznej, chodnik przed siedziba firmy, przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, plac węglowy, waga towarowa, plac odżużlania, taśmociąg węglowy i odżużlania na kotłowni Rokitek, plac przed i za magazynem oraz magazyn. Celem monitoringu jest bezpieczeństwo pracowników, interesantów oraz ochrona mienia.
Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. POW 8, 27-600 Sandomierz lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą operatora pocztowego na adres: PEC w Sandomierzu, ul. POW 8, 27-600 Sandomierz z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony dóbr i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.
5. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 40 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przez takimi roszczeniami przez Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu prawo dostępu do nagrania danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zanotowało spore oszczędności z tytułu przystąpienia do grupy zakupowej paliwa gazowego i energii elektrycznej. Dzięki temu odbiorcy mogą płacić mniej za dostarczone ciepło.

W należącej do sandomierskiego PEC-u kotłowni „Rokitek”, w wyniku modernizacji, sprawność wytwarzania ciepła wzrosła z 76% do ponad 84%. Wiąże się to z modernizacją dwóch kotłów węglowych WR-5 na kotły WR-7M, obiegu wody w kotłowni oraz wprowadzaniem automatycznego systemu sterowania pracą kotłowni.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu realizuje inwestycje proekologiczne i efektywnościowe, zapewniające zwiększenie sprawności wytwarzania ciepła, zmniejszenie strat przesyłania ciepła oraz ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery poniżej dopuszczalnych norm i decyzji. Dzięki temu możliwe są też obniżki cen produkowanego ciepła.

piątek, 13 kwiecień 2018 00:00

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję iż:

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej – Spółka z o.o., 27-600 Sandomierz , ul Polskiej Organizacji Wojskowej –zwanej dalej dostawcą reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Spółki,

2. Z Inspektorem Danych Osobowych w PEC -Spółka z o.o. można skontaktować się pod adresem ,e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu naliczania opłat ( zaliczek ) za dostarczanie i rozliczenie energii cieplnej , wody grzewczej art. 6 ust 1 pkt c, f ,

4. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą PEC w Sandomierzu,

5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu umowy,

6. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych art. 15 a, b, d, oraz prawo do ich sprostowania art. 16 ,

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani /Pani , iż przetwarzane danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podanie przez Pani/ Pana danych osobowych jest wymogiem, warunkiem realizacji umowy zawartej na dostawę ciepła oraz ciepłej wody.

wtorek, 27 marzec 2018 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych    w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zmianami w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 4, art. 132  ust.1, pkt. 3, art. 133 ust.1 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, fax. 015 832 50 76,tel.015 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 1. „Modernizacja układów zasilania elektrycznego w celu awaryjnego uruchamiania urządzeń z pominięciem falowników napędu rusztu, wentylatora podmuchu i wentylatora ciągu w szafach kotłowych kotłów K-1 i K-3 oraz w szafach pomp obiegowych w kotłowni „Rokitek” w Sandomierzu.”

2. „ Modernizacja rozdzielni N/N – wymiana sprzęgła wraz ze sterowaniem w kotłowni „Rokitek” w Sandomierzu.”

Miejsce realizacji : Sandomierz ul. POW 8

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany) – 28.09.2018r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 80%.

Opinia techniczna – 20 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, fax., email-skan).

Dokumentację techniczną modernizacji należy opracować w ramach przetargu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  Robert Piątek i Robert Sobieraj tel. 15 832 58 80,

Janusz Żmuda Kierownik kotłowni  tel. 15  832 35 73 w godz. 900-1400.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia: 30 kwiecień 2018r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia : 30 kwiecień 2018r o godz. 1215

w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

                                                                                  

                                                                                                      Sandomierz. 26.03.20

Ogłoszenie o przetargu ofert na sukcesywną bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych na wyznaczonych stacjach paliwa Wykonawcy w okresie od marca 2018r. do marca 2020r.(okres 2 lat )

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Spółka z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8

Te. 15 83258-40, fax 15 8325076,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych na wyznaczonych stacjach Wykonawcy. Orientacyjne ilości zamawianych paliw wynoszą:

 oleju napędowego – 25 000 litrów

bezołowiowej etyliny Pb – 500 litrów

 Paliwa powinny spełniać warunki normy:

 olej napędowy – PN EN 590

bezołowiowa etylina Pb – PN EN228

 Zakup przez Zamawiającego mniejszych niż wymienione wyżej ilości paliw nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zakup paliw odbywać się będzie na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. Stacje winny być czynne całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia oraz przynajmniej jedna z nich powinna być oddalona od siedziby Zamawiającego – 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 – w promieniu nie większym niż 5 km.. Zakup paliw będzie odbywał się bezpośrednio do zbiorników samochodowych i maszyn budowlanych lub sprzętu (kanistrów) Zamawiającego . Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów a także nazwiska uprawnionych osób do tankowania będzie przedstawiony Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 2 razy w miesiącu zbiorczej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Do każdej zbiorczej faktury VAT Wykonawca musi dostarczyć informację zawierającą w szczególności:

adres stacji paliw,

datę i godzinę tankowania,

rodzaj i ilość zakupionego paliwa,

nr rejestracyjny pojazdu, stan licznika w km lub mg przed tankowaniem ( w przypadku tankowania pojazdu)

 III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

 IV. Kryteria wyboru.

Cena dnia z uwzględnieniem ewentualnego rabatu na 1 l paliwa.

 V. Termin płatności.

14 dni od dnia otrzymania faktury.

 VI. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 14 marca 2018r. do godz. 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych”.

VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2018r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty bez podania przyczyny. Przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)

IX Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

X. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XI. Bliższych informacji udziela : Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 143, Adam Szlachetka – tel. (15)8325840 wew. 144

 

                                                                                                                                     Zatwierdził:

                                                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                                       mgr inż. Leszek Kawiorski

                                                                                                                                     06.03.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010r. – Dz. U. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 4, art. 132  ust.1, pkt. 3, art. 133 ust.1 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel./fax. 15 832 50 76, 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZADANIA:

 

  1. „ Przebudowa przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Króla 10 w Sandomierzu.”
  2. „ Remont przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Koseły 2 w Sandomierzu”
  3. „ Przebudowa sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy ul. Słowackiego 3, 5,7 oraz przy budynkach Ogrodowa 6 i 8 w Sandomierzu.”

Miejsce realizacji : Sandomierz

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany) – 30.05.2018r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 70%.                                                                                                                                                                    

Ilość i jakość referencji  – 15%.

Ocena techniczna oferty  – 15%.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  Robert Piątek i Robert Sobieraj

tel. 15 832 58 80, 832 58 40 w godz. 900-1400.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2018r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 marca 2018r o godz. 1230 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

                                                                     ……………………………

                                                                      Sandomierz. 23.02.2018 r.

 

Ogłoszenie

o przetargu ofert na transport samochodowy  miału węglowego z kopalni Polskiej Grupy Górniczej na  place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu

 

1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, tel. 15 83258-40, fax 15 8325076,

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny transport samochodowy  w okresie od marca 2018r.  do 28 lutego 2019r. miału węglowego  w ilości wynikającej z harmonogramu , który jest załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia  z  kopalni Polskiej Grupy Górniczej na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu .

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

4. Kryteria wyboru.

            Cena (całego kontraktu) – 100 %

5. Termin płatności.

            30 dni od daty otrzymania faktury .

6. Wadium: 5 tys. zł        

7. Warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym lub pobrać ze strony /załączniki poniżej ogłoszenia/.

8. Pisemne oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie do dnia 14 lutego 2018r. do godz. 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na transport miału węglowego”.

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2018r. o godz. 13 15 w siedzibie Zamawiającego.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty  bez podania przyczyny.

Zamówienie sektorowe poniżej progów określonych w   ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.  z 2017r.poz. 1579 z późn. zm.).     

11. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

12. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

13. Bliższych informacji udziela Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 43

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
432
1048
2403
4255
28094
18786
1109949


Twoje IP3.236.207.90

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76