×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 984

piątek, 26 maj 2017 00:00

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

Napisane przez

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 4, art. 132  ust.1, pkt. 3, art. 133 ust.1 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel./fax. 15 832 50 76, 832 58 40

www.pecsandomierz.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 „Roboty remontowe korytarza, schodów oraz łazienek  w  budynku administracyjno-warsztatowym PEC Sp. z o.o. przy ul. POW 8 w Sandomierzu.”

Miejsce realizacji : Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany) – 29.09.2017r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Kryterium Nr 1 – cena  - waga kryterium 80%

Kryterium Nr 2 – termin wykonania – waga kryterium 10%

Kryterium Nr 3 – harmonogram  robót wraz z opisem  ich organizacji i wyszczególnieniem godzin  pracy na terenie budynku   - waga kryterium 5%

Kryterium Nr 4 - wizualizacja proponowanej przez oferenta barierki oraz  łazienek i schodów  - waga   kryterium 5%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, fax., email-skan).Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  Robert  Sobieraj i Jolanta Suma-Przyłucka  tel. 15 832 58 80,  tel. 15  832 58 40 w godz. 900-1400. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 20 czerwca 2017r o godz. 1300. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20  czerwca 2017r o godz. 1315 w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia                                                                         

                                                                                                           ……………………………

                                                                                                       Sandomierz. 26.05.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu ofert na sukcesywną bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych na wyznaczonych stacjach paliwa Wykonawcy w okresie od marca 2017r. do lutego 2018r.

 

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Spółka z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8

Te. 15 83258-40, fax 15 8325076,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

 

II. Przedmiot zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych na wyznaczonych stacjach Wykonawcy. Orientacyjne ilości zamawianych paliw wynoszą:

 oleju napędowego – 20 000 litrów

bezołowiowej etyliny Pb – 500 litrów

 

Paliwa powinny spełniać warunki normy:

 olej napędowy – PN EN 590

bezołowiowa etylina Pb – PN EN228

 Zakup przez Zamawiającego mniejszych niż wymienione wyżej ilości paliw nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zakup paliw odbywać się będzie na stacjach wskazanych przez Wykonawcę. Stacje winny być czynne całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia oraz przynajmniej jedna z nich powinna być oddalona od siedziby Zamawiającego – 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 – w promieniu nie większym niż 5 km.. Zakup paliw będzie odbywał się bezpośrednio do zbiorników samochodowych i maszyn budowlanych lub sprzętu ( kanistrów) Zamawiającego . Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów a także nazwiska uprawnionych osób do tankowania będzie przedstawiony Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 2 razy w miesiącu zbiorczej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Do każdej zbiorczej faktury VAT Wykonawca musi dostarczyć informację zawierającą w szczególności:

 adres stacji paliw,

datę i godzinę tankowania,

rodzaj i ilość zakupionego paliwa,

nr rejestracyjny pojazdu, stan licznika w km lub mg przed tankowaniem ( w przypadku tankowania pojazdu)

 

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

 IV. Kryteria wyboru.

 Cena dnia z uwzględnieniem ewentualnego rabatu na 1 l paliwa.

 V. Termin płatności.

 14 dni od dnia otrzymania faktury.

 VI. Pisemne oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 03 marca  2017r. do godz. 13.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na bezgotówkową sprzedaż paliw płynnych”.

 VII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 marca 2017r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego.

 VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty bez podania przyczyny. Przetarg nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)

 IX Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

 X. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

 XI. Bliższych informacji udziela : Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 143, Adam Szlachetka – tel. (15)8325840 wew. 144

piątek, 03 luty 2017 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity z późn. zm.) oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel./fax. 15 832 50 76, 15 832 58 40

www.pecsandomierz.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 „Wykonanie robót szklarskich w budynku kotłowni „Rokitek” przy ul. POW 8 w Sandomierzu.”

Miejsce realizacji : Sandomierz ul. POW 8

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin odbioru końcowego ( wymagany) – 28.04.2017r

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 100%.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:   Robert Sobieraj tel.15 832 58 80, Janusz Żmuda tel. 15 832 35 73 w godz. 900-1400

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

Termin składania ofert upływa dnia 14 luty 2017r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 luty 2017r o godz. 1215

w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                                                                  

 Zatwierdził:  mgr inż. Kawiorski Leszek - Prezes Zarządu PEC - Sp. z o.o.

Sandomierz. 02.02.2017 r.

 

piątek, 03 luty 2017 00:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Napisane przez

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo Zamówień Publicznych  w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. W stosunku do zamawiającego zastosowanie mają przepisy art.3 ust.1 pkt. 4, art. 132  ust.1, pkt. 3, art. 133 ust.1 wymienionej ustawy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel./fax. 15 832 50 76, 15 832 58 40

www.pecsandomierz.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 „Modernizacja instalacji odpylania kotłów KRm-2,5 szt-4 w kotłowni „Stocznia” w Sandomierzu.”

Miejsce realizacji : Sandomierz ul. Portowa 14

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Termin realizacji ( wymagany) – 31.08.2017r

Wadium: 10 000,00 zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenia:

Cena (koszt) – 80%.

Opinia techniczna – 20 %

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego zgłoszenia( poczta, fax., email-skan).

Dokumentację techniczną należy opracować w ramach przetargu

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  Robert Piątek i Robert Sobieraj tel.015 832 58 80,

Leszek Czarnecki  tel. 15  832 19 45 w godz. 900-1400

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.

 

Termin składania ofert upływa dnia 15 marca 2017r o godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 marca 2017r o godz. 1215

w siedzibie zamawiającego, lok. świetlica.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zatwierdził:  mgr inż. Kawiorski Leszek - Prezes Zarządu PEC - Sp. z o.o.

Sandomierz. 02.02.2017 r.

 

piątek, 20 styczeń 2017 00:00

Ogłoszenie o przetargu ofert na transport samochodowy

Napisane przez

Ogłoszenie o przetargu ofert na transport samochodowy miału węglowego z kopalni Katowickiego Holdingu Węglowego na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu

 I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o. , 
27-600 Sandomierz, 
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, 
tel. 15 83258-40, fax 15 8325076,
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny transport samochodowy  w okresie od marca 2017r. do 28 lutego 2018r. miału węglowego  w ilości wynikającej z harmonogramu, który jest załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia z kopalni Katowickiego Holdingu Węglowego na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu.

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

IV. Kryteria wyboru:

Cena (całego kontraktu) – 100 %

V. Termin płatności:

60 dni od daty otrzymania faktury, w tym 30 dni kredyt kupiecki udzielony Zamawiającemu przez Dostawcę, którego koszt będzie zawarty w cenie transportu.

VI. Wadium: 5 tys. zł

VII. Warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym lub pobrać ze strony /poniżej w załącznikach/

VIII. Pisemne oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie  do dnia 14 lutego 2017r. do godz. 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na transport miału węglowego”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2017r. o godz. 1315 w siedzibie Zamawiającego.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty  bez podania przyczyny.

Zamówienie sektorowe poniżej progów określonych w   ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. z późn. zm.).     

XI. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

XII. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XIII. Bliższych informacji udziela Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 43

środa, 30 listopad 2016 00:00

Ogłoszenie - przetarg pisemny - ofertowy

Napisane przez

 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, ogłasza przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż

1.Spycharka Gąsienicowa DT-75, Nr nadwozia :77187, Rok produkcji :1985, cena wywoławcza : 10900,00 zł brutto, wadium: 1090,00 zł .

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 16 grudnia 2016 r. w siedzibie PEC Sandomierz Sp. z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. POW 8 w świetlicy. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1230

W/w spycharkę można obejrzeć na placu w siedzibie PEC S-rz Sp. z o.o. w terminie do 15.12.2016 r. w godz. 800 -1400 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z panem Adamem Szlachetką, tel. 602 759 645.

Wadium należy wpłacić na konto spółki w BS Sandomierz nr rachunku 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 lub w kasie przedsiębiorstwa z dopiskiem: wadium na sprzedaż Spycharki DT -75

Wadium musi wpłynąć na podane konto bankowe do dnia 15.12.2016 r. lub do kasy przedsiębiorstwa do godz. 1200 w dniu 16.12.2016 r.

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg – Spycharka DT -75, 1985 r. osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Przedsiębiorstwa do dnia 16.12.2016 do godz. 1200. Okres związania ofertą trwa 14 dni od daty otwarcia ofert.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem, z którym można się zapoznać poniżej lub w siedzibie przedsiębiorstwa.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ N/W SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH

 

- Spycharka Gąsienicowa DT-75, nr nadwozia: 77187, rok produkcji: 1985

 

 1. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego ofertowego.

 2. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci , którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach i wnieśli wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego. Wadium należy wnieść w gotówce na konto w BS Sandomierz nr 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 lub w kasie przedsiębiorstwa w terminach określonych w ogłoszeniu o przetargu.

 3. Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio przed otarciem ofert.

 4. Prowadzący przetarg niezwłocznie po otwarciu ofert, sprawdza czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

 5. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

 6. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

 7. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

 8. Wadium przepada na rzec spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

 9. Oferty w zaklejonych kopertach (oddzielnie dla każdego pojazdu) z dopiskiem ,, Przetarg -...( nazwa pojazdu, marka, rok produkcji)” należy składać w terminie podanym w ogłoszeniu w sekretariacie spółki lub przesłać na adres :  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 27- 600 Sandomierz , ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8.

 1. Oferta złożona po terminie podlega zwrotowi bez jej otwarcia.

 2. Oferta powinna zawierać :

- imię , nazwisko i adres lub nazwę( firmę ) i siedzibę oferenta, numer telefonu,

- oferowaną cenę nie niższą niż wywoławcza (podać cyframi i słownie),

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń,

- oświadczenie, żę zapoznał się z regulaminem przetargu i nie wnosi zastrzeżeń do jego warunków,

- oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zapłacenia ceny nabycia nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

- oświadczenie oferenta, że pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od dnia złożenia,

- podpis oferenta,

- potwierdzenie wpłaty wadium,

- oświadczenie o numerze rachunku na który należy zwrócić wadium.

 1. Oferty, które nie spełniają wymagań zawartych w pkt. 11 regulaminu będą przez komisję odrzucone i nie będą rozpatrywane. O odrzuceniu oferty oferent zostanie poinformowany.

 2. Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzec oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.

 3. Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia przetargu.

 4. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.

 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieuregulowania przez nabywcę ceny w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu wyznaczonym w ogłoszeniu w siedzibie Spółki, 27- 600 Sandomierz , ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8.

 1. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, organizator przetargu może przeprowadzić przetarg w formie aukcji( licytacja ustna ) przy udziale tych oferentów jako dalszy ciąg przetargu pisemnego. W takich przypadku oferentów informuje się o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji.

 2. Ustala się wysokość postąpienia w aukcji nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej,

 3. Po ustaniu postąpień organizator przetargu , uprzedzając obecnych , wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę.

 4. W razie nie dokonania w toku aukcji choćby jednego postąpienia organizator przetargu zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta spośród oferentów biorących udział w aukcji.

 5. Termin i miejsce zawarcia umowy po aukcji wyznaczy organizator przetargu.

 6. Wydanie składnika majątku następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia , okazaniu dowodu wpłaty i zawarciu umowy kupna sprzedaży.

 7. Odbioru dokonuje nabywca we własnym zakresie w godzinach pracy sprzedającego.

 8. Odbiór i załadunek odbywał się będzie transportem nabywcy i na jego koszt oraz jego staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 9. Odpowiedzialność za zniszczenie powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z załadunkiem nabytego majątku ponosi nabywca.

 10. Sprzedający zastrzega ,że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiotach przeznaczonych do sprzedaży. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.

 11. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu.

 12. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

 

poniedziałek, 30 maj 2016 00:00

Ogłoszenie - przetarg pisemny - ofertowy

Napisał

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, ogłasza przetarg pisemny – ofertowy na sprzedaż n/w składników aktywów trwałych :

1. Koparko – ładowarka OSTRÓWEK KT-0162, Nr nadwozia : 12394, Rok produkcji :1992, cena wywoławcza : 11900,00 zł brutto, wadium: 1190,00 zł .

2. Koparko – ładowarka OSTRÓWEK KT-0162, Nr nadwozia:11876 , Rok produkcji : 1990, cena wywoławcza : 7700,00 zł brutto , wadium : 770,00 zł.

3. Samochód ciężarowy – KIA PREGIO, Nr nadwozia : KNETB28225K207206, Rok produkcji :2005 , cena wywoławcza : 5900,00 zł brutto, wadium: 590,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2016 r. w siedzibie PEC Sandomierz Sp. z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. POW 8 w świetlicy. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 1230 W/w składniki majątku można obejrzeć na placu w siedzibie PEC S-rz Sp. z o.o. w terminie do 27.06.2016 r. w godz. 800 -1400 od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z panem Adamem Szlachetką, tel. 602 759 645. Wadium należy wpłacić na konto spółki w BS Sandomierz nr rachunku 86 9429 0004 2001 0010 5242 0001 lub w kasie przedsiębiorstwa z dopiskiem: wadium na sprzedaż …( nazwa sprzętu, marka, rok produkcji). Wadium musi wpłynąć na podane konto bankowe do dnia 27.06.2016 r. lub do kasy przedsiębiorstwa do godz. 1200 w dniu 28.06.2016 r. Pisemne oferty oddzielnie dla każdego pojazdu należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem ,,Przetarg - …( nazwa pojazdu, marka, rok produkcji)” osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Przedsiębiorstwa do dnia 28.06.2016 do godz. 1200. Okres związania ofertą trwa 14 dni od daty otwarcia ofert. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem, z którym można się zapoznać w siedzibie przedsiębiorstwa lub poniżej w załączniku.

czwartek, 18 luty 2016 00:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Napisał

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Postępowanie jest prowadzone jako sektorowe w trybie negocjacji z ogłoszeniem, o wartości poniżej progów kwotowych określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) w oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Sandomierzu, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

27-600 Sandomierz, ul. P.O.W. 8, woj. Świętokrzyskie

pow. Sandomierski, tel./fax. 015 832 50 76, 832 58 40

www.pecsandomierz.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu dostawczego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sandomierzu

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ .

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, częściowych oraz realizacji zamówienia przez podwykonawców.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia do 31.05.2016r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć na formularzu załączonym SIWZ oraz zgodnie z zasadami podanymi w SIWZ.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w sekretariacie PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8 w dniu 01.03.2016r. do godz. 12.00.

VI. OCENA OFERT

Zgodnie z kryteriami oceny ofert podanymi w SIWZ.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY .

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.pecsandomierz.pl

Zatwierdził:

mgr inż. Kawiorski Leszek

Prezes Zarządu PEC - Sp. z o.o.

Sandomierz 18.02.2016r.

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
557
1048
2528
4255
28219
18786
1110074


Twoje IP3.236.207.90

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76