czwartek, 14 styczeń 2021 00:00

Przetarg ofert na transport samochodowy miału węglowego z kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu

Napisał 

 

 I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Spółka z o.o. , 27-600 Sandomierz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8, tel. 15 83258-40

e-mail :sekretariat@ pecsandomierz.pl

strona internetowa: www.pecsandomierz.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny transport samochodowy miału węglowego w okresie od  marca 2021r.  do 28 lutego 2022r.  w ilości wynikającej z harmonogramu , który jest załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia  z  kopalni Polskiej Grupy Górniczej S.A. na place składowe kotłowni Zamawiającego w Sandomierzu .

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

IV. Kryteria wyboru.

            Cena (całego kontraktu) – 100 %

V. Termin płatności.

            30 dni od daty otrzymania faktury .

VI. Wadium: 5 tys. zł       

VII. Warunki zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Technicznym lub pobrać ze strony www.pecsandomierz.pl

VIII. Pisemne oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie do dnia 28 stycznia 2021r. do godz. 1300 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na transport miału węglowego”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2021r. o godz. 13 15 w siedzibie Zamawiającego.

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przetargu lub jego części za nie rozstrzygnięty  bez podania przyczyny.

Zamówienie sektorowe poniżej progów określonych w   ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2019r.poz. 2019 z późn. zm.). Przetarg jest prowadzony na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dotyczących działalności sektorowej przez PEC Sp. z o.o. w Sandomierzu z dn. 20.03.2019r.    

XI. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Oferenci zostaną powiadomieni drogą faksową lub telefonicznie.

XII. Wybrany oferent zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.

XIII. Bliższych informacji udziela Robert Piątek – tel. (15) 8325840 wew. 43

 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
16
925
7951
3210
8736
22908
1346763


Twoje IP3.237.34.21

Zgłoś awarię

Zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem

993

W zgłoszeniu prosimy o:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • objawy awarii

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontakt z nami

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 8
27-600 Sandomierz
tel.: 15 832 58 40, 15 832 58 80
fax.: 15 832 50 76